La Junta de govern ha aprovat el projecte d’enderroc de les edificacions industrials de l’antiga fassina

La Junta de govern del 10 de febrer de 2020 ha aprovat, inicialment, el projecte d’enderroc de les edificacions industrials del carrer Barcelona, 11-13 que ocupen una superfície total de 352m². El projecte inclou l’enderroc de les edificacions existents –a excepció de la torre de “la fassina”- el condicionament del terreny i el tancament de la parcel·la.

LA FASSINA

Durant el mandat 2015-2019, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va iniciar els tràmits per adquirir l’antiga fassina, un edifici de 486m² situat al carrer Barcelona, números 7 i 11-13 que havia estat destinat a la fabricació de licors destil·lats i aiguardent a començaments del segle XX. El 25 d’abril de 2019 es va signar la compra de l’immoble per un total de 110.000€ (IVA no inclòs) davant notari. Posteriorment, el 28 d’octubre de 2019, es va aprovar un contracte menor amb l’empresa Disseny i arquitectura project management SLPU per a la redacció del projecte tècnic d’enderroc, la direcció de l’execució de l’obra i la coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució, corresponent a l’enderroc de les edificacions industrials municipals del carrer Barcelona núm. 11-13, a excepció de la torre coneguda com “la fassina” que es vol conservar perquè es considera un element distintiu que ja forma part de l’skyline del municipi i que la Regidoria de Cultura ha proposat com a local d’assaig de la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès – Bous, mitjançant un futur conveni amb l’entitat.

El projecte aprovat aquest dilluns s’exposarà al públic durant 30 dies –al BOP de Tarragona i al taulell d’anuncis- i, una vegada passats aquests dies s’entendrà com aprovat definitivament si no s’hi ha presentat al·legacions. Quan estigui aprovat definitivament, ja es podran licitar les obres de l’enderroc que, segons el projecte, tindran un cost de 53.955,51€ i un termini d’execució de 2 mesos.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 10 de febrero de 2020 ha aprobado, inicialmente, el proyecto de derribo de las edificaciones industriales de la calle Barcelona, 11-13 que ocupan una superficie total de 352 m². El proyecto incluye el derribo de las edificaciones existentes –a excepción de la torre de “la fassina”- el acondicionamiento del terreno y el cierre de la parcela.

Durante el mandato 2015-2019, el Ayuntamiento de la Bisbal del penedès inició los trámites para adquirir la antigua destilería (fassina), un edificio de 486m²  situado en la calle Barcelona, números 7 y 11-13 que había sido destinado a la fabricación de licores destilados y aguardiente a principios del siglo XX. El 25 de abril de 2019 se firmó la compra del inmueble por un total de 110.000€ (IVA no incluido) ante notario. Posteriormente, el 28 de octubre de 2019, se aprobó un contrato menor con la empresa Disseny i arquitectura project management SLPU para la redacción del proyecto técnico de derribo, la dirección de la ejecución de la obra y loa coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución, correspondiente al derribo de las edificaciones industriales municipales de la calle Barcelona núm. 11-13, a excepción de la torre conocida como “la fassina” que se quiere conservar porqué se considera un elemento distintivo que ya forma parte del skyline del municipio y que la Concejalíia de Cultura ha propuesto como local de ensayo de la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès – Bous, mediante un futuro convenio con la entidad.

El proyecto aprobado este lunes se expondrá al público durante 30 días – en el BOP de Tarragona y en el tablón de anuncios- y, una vez pasados estos días se entenderá como aprobado definitivamente si no se han presentado alegaciones. Cuando esté aprobado definitivamente ya se podrán licitar las obras del derribo que, según el proyecto, tendrán un coste de 53.955,51€ y un plazo de ejecución de 2 meses.