L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès treu a licitació la gestió del bar de la piscina municipal i de la Festa Major, durant dos anys

Des d’avui divendres 19 d’abril fins al dijous 9 de maig, ambdós inclosos, es poden presentar les propostes per al concurs públic per a la gestió del bar de la piscina municipal i de la Festa Major, durant dos anys (2019-2020), mitjançant la modalitat de concessió administrativa per procediment obert.

Els interessats poden optar per presentar-se a una licitació o a les dues, ja que es tracta de dos lots:

Lot 1: Gestió del servei de bar i manteniment de la zona d’esbarjo de la piscina municipal, que inclou:

-Servei de bar-cafeteria

-Servei de neteja del bar, la cafeteria, els vestidors, els lavabos i l’espai de la terrassa

Lot 2: Gestió del servei de bar de la Festa Major, que inclou:

-Servei de bar

-Servei de neteja de l’espai reservat

El cànon a satisfer per part de l’adjudicatari de cadascun dels serveis és de:

500€ pel servei de bar de la piscina

500€ pel servei de bar de la Festa Major

Podeu consultar el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars del servei de bar de la piscina i del servei de bar de la Festa Major, a l’enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=45716165&reqCode=viewCn&idCap=31849028&

Horari dels serveis:

  • Per al LOT 1, servei de bar de la piscina: la temporada s’iniciarà el 15 de juny i finalitzarà l’11 de setembre, coincident amb el període d’obertura de la piscina municipal de l’any 2019. Per a l’any següent s’acordaran les dates exactes amb l’Ajuntament durant el mes de maig. L’horari serà de dilluns a diumenge de 11:00h a 20:00h
  • Per al LOT 2, el servei de bar de la Festa Major: el termini és del dia 14 d’agost fins al dia 18 d’agost, coincidint amb els dies de Festa Major de l’any 2019. Per a l’any següent s’acordaran les dates exactes, amb l’Ajuntament durant el mes de juliol. L’horari serà el mateix que el dels espectacles que es programin.

Les licitacions s’han de presentar de manera electrònica, tal com marca la normativa. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l’eina de preparació i presentació d’ofertes de la Plataforma de Contractació de Catalunya. Si teniu dubtes, podeu adreçar-vos a les oficines municipals.


CASTELLANO | Desde hoy viernes 19 de abril hasta el jueves 9 de mayo, ambos incluidos, se pueden presentar las propuestas para el concurso público para la gestión del bar de la piscina municipal y de la Fiesta Major, durante dos años (2019-2020), mediante la modalidad de concesión administrativa por procedimiento abierto.

Los interesados pueden optar por presentarse a una licitación o a las dos, ya que se trata de dos lotes:

Lote 1: Gestión del servicio de bar y mantenimiento de la zona de recreo de la piscina municipal, que incluye:

-Servicio de bar-cafetería

-Servicio de limpieza del bar, la cafetería, los vestidores, los lavabos y el espacio de la terraza

Lote 2: Gestión del servicio de bar de la Fiesta Mayor, que incluye:

-Servicio de bar

-Servicio de limpieza del espacio reservado

El canon a satisfacer por parte del adjudicatario de cada uno de los servicios es de:

500€ por el servicio de bar de la piscina

500€ por el servicio de bar de la Fiesta Mayor

Podéis consultar el pliego de cláusulas económicas y administrativas particulares del servicio de bar de la piscina y del servicio de bar de la Fiesta Mayor, en el enlace:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=45716165&reqCode=viewCn&idCap=31849028&

Horario de los servicios:

-Para el LOTE 1, servicio de bar de la piscina: la temporada se iniciará el 15 de junio y finalizará el 11 de septiembre, coincidiendo con el periodo de apertura de la piscina municipal del año 2019. Para el año siguiente se acordarán las fechas exactas con el Ayuntamiento durante el mes de mayo. El horario será de lunes a domingo de 11:00 a 20.00h

-Para el LOTE 2, el servicio de bar de la Fiesta Mayor: el plazo es del día 14 de agosto hasta el día 18 de agosto, coincidiendo con los días de la Fiesta Mayor del año 2019. Para el año siguiente se acordarán las fechas exactas, con el Ayuntamiento, durante el mes de julio. El horario será el mismo que el de los espectáculos que se programen.

Las licitaciones se deben presentar de forma electrónica, tal como marca la normativa. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación de Catalunya. Si tenéis dudas, os podéis dirigir a las oficinas municipales.