Aquest dijous 18 d’abril de 2019 s’ha celebrat un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

190418 Ple extraordinari - foto general

Aquest dijous 18 d’abril de 2019 ha tingut lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. S’hi han abordat els següents punts:

 1. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball.

S’aprova per unanimitat amb els vots a favor del PDeCAT (5), ERC (5) i la regidora no adscrita Maguy Antolín (1).

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no comptava, fins ara, amb cap instrument que li permetés ordenar els llocs de treball segons la normativa actual de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya. Per aquest motiu, l’any 2017 es va aprovar un contracte menor per al servei d’assessorament i elaboració de la  Relació de Llocs de Treball (RLT), després que, el 2015, l’Ajuntament contractés una empresa per fer una auditoria laboral.

En aquest Ple s’ha aprovat la RLT, que reuneix la definició i les característiques de cadascun dels llocs de treball de l’Ajuntament, sense tenir en compte qui els ocupa. La RLT recull la situació del personal municipal del present, tant de les places que es troben ocupades i prestant-se en servei actiu com d’aquelles places que puguin tenir vacants de forma temporal. També conté previsions de futur en matèria de llocs de treball, les quals, si bé no estan contemplades entre les places dotades pressupostàriament en la plantilla municipal, es podrien anar integrant en la plantilla municipal en anualitats futures.

Durant els anys 2017 i 2018 l’empresa contractada per l’assessorament I l’elaboració de la RLT va preparar les fitxes de tots els llocs de treball existents a l’Ajuntament on hi consten: lloc de treball; funcions bàsiques; grup, nivell, escala i subescala; naturalesa jurídica del lloc de treball; forma de provisió; formació específica; requeriments específics; complement de destí i complement específic.

S’han regularitzat els sous adequant-los a la normativa i de manera que tothom qui faci la mateixa feina i amb categoria similar, cobri el mateix. També s’han preparat les fitxes dels llocs de treball que l’Ajuntament podria necessitar en un futur no llunyà per prestar millors serveis a la ciutadania.

 

 1. Negociació col·lectiva. Adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics.

S’aprova per unanimitat amb els vots a favor del PDeCAT (5), ERC (5) i la regidora no adscrita Maguy Antolín (1).

Es proposa l’adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la UGT i CCOO, amb l’objectiu de regular i millorar les condicions laborals i els drets i els deures dels empleats públics.

El conveni que s’ha portat a aprovació és de l’any 2018, s’ha actualitzat aquest mes de febrer i té vigència fins a finals d’aquest any. Regula els següents aspectes: la jornada laboral, els descansos i les vacances, els permisos i les llicències, les reduccions de jornada, les excedències, les indemnitzacions i retribucions, el pagament d’hores extra, els triennis, els horaris, la formació i el règim disciplinari, entre d’altres.

Els representants dels treballadors i els representants dels dos sindicats majoritaris s’han mostrat favorables a l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a aquest conveni, que entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació.

 

 1. Planificació i ordenació de personal. Horaris del personal.

S’aprova per unanimitat amb els vots a favor del PDeCAT (5), ERC (5) i la regidora no adscrita Maguy Antolín (1).

En el moment en el qual s’ha negociat la Relació de Llocs de treball i l’acord comú de condicions  amb els representants dels empleats públics (funcionaris i laborals) i els sindicats majoritaris, també s’han negociat qüestions com els horaris laborals i el calendari laboral. Després de plantejar i escoltar les propostes, es planteja una proposta d’horaris per a cada servei, amb un horari adaptat a l’estiu i un altre adaptat a l’hivern per alguns dels serveis, i amb un horari adaptat a l’horari escolar en altres serveis. Aquests horaris entraran en vigor el dia 1 de maig i, quant a l’atenció a la ciutadania, seran els següents:

Horaris d’atenció de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Horari d’hivern
Dilluns De 9.00 a 14.00h i de 16.00h a 19.00h
Dimarts, dimecres, dijous i divendres De 9.00 a 14.00h
Horari d’estiu
De dilluns a divendres De 9.00 a 14.00h


Biblioteca pública:

Horaris d’atenció de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Horari d’hivern
De dilluns a divendres De 16.30h a 20.30h
Dissabtes De 10.00h a 14.00h
Horari d’estiu
De dilluns a divendres De 16.30h a 20.30h

 

 1. Planificació i ordenació de personal – calendari laboral 2019

S’aprova per unanimitat amb els vots a favor del PDeCAT (5), ERC (5) i la regidora no adscrita Maguy Antolín (1).

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès aprova el calendari laboral cada any, tenint en compte els horaris laborals, els dies festius i les festes locals. Tot i que no cal aprovar-lo per Ple (es fa per Decret d’Alcaldia), enguany s’ha considerat proposar la ratificació del Decret d’Alcaldia al Ple que s’hi porten tota la resta de punts que afecten el personal municipal.

Es tracta d’un calendari que també ha estat consensuat en la mesa de negociació i que computa el total d’hores a treballar per cada treballador, tenint en compte els horaris i calendaris que es proposen al Ple.  

 

 1. Planificació pressupostària. Pla econòmic – financer

No s’aprova. Vots a favor: 5 (5 del PDeCAT). Vots en contra: 6 (5 d’ERC i 1 de la regidora no adscrita Maguy Antolín).

En el Ple Ordinari del 18 de març de 2019 l’Ajuntament va donar compte de l’informe d’intervenció relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària del tancament de l’any 2018.

El tancament i liquidació de l’execució del pressupost del 2018:

-Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària

-Compleix el límit de deute

-No compleix amb la regla de la despesa per una causa de l’endarreriment de les obres realitzades per Fecsa-Endesa per incrementar la potència elèctrica al polígon. Això ha fet que la despesa corresponent a les quotes que han d’abonar els propietaris no es pugui restar de la regla de la despesa.

Com que l’article 21 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera determina que, en cas d’incompliment d’alguns paràmetres (en el cas de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, el de la regla de la despesa) s’ha d’elaborar un pla econòmic-financer que permeti, en aquest any o l’any vinent, complir tots els objectius, es portava a aprovació, al Ple, el pla econòmic-financer, que recollia que, sense aplicar cap mesura correctora, ja es complirien els requisits d’estabilitat pressupostària per als anys 2019 i 2020.

 

 1. Aprovació del superàvit 2018.

No s’aprova. Vots a favor: 5 (5 del PDeCAT). Vots en contra: 6 (5 d’ERC i 1 de la regidora no adscrita Maguy Antolín).

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès té un superàvit, del pressupost de 2018, de 222.904€. El superàvit és la quantitat econòmica positiva resultant de la diferència entre els ingressos i les despeses, és a dir, l’excés de l’haver sobre el deure. El Ple no ha aprovat el superàvit de l’any 2018.


190418 Ple extraordinari - foto general

CASTELLANO | Este jueves 18 de abril del 2019 ha tenido lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se han abordado los siguientes puntos:

 1. Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Se aprueba por unanimidad con los votos a favor del PDeCAT (5), ERC (5) y la concejala no adscrita Maguy Antolín (1).

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès no contaba, hasta ahora, con ningún instrumento que le permitiese ordenar los puestos de trabajo según la normativa actual de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el Reglamento del Personal al Servicio de las Entidades Locales de Catalunya. Por este motivo, el año 2017 se aprobó un contrato menor para el servicio de asesoramiento y elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), después que, el 2015, el Ayuntamiento contratase a una persona para hacer una auditoría laboral.

En este Pleno se ha aprobado la RPT, que reúne la definición y las características de cada uno de los puestos de trabajo del Ayuntamiento, sin tener en cuenta quién los ocupa. La RPT recoge la situación del personal municipal del presente, tanto de las plazas que se encuentran ocupadas y prestándose en servicio activo como de aquellas plazas que puedan tener vacantes de forma temporal. También contiene previsiones de futuro en materia de puestos de trabajo, las cuales, si bien no están contempladas entre las plazas dotadas presupuestariamente en la plantilla municipal, se podrían ir integrando en la plantilla municipal en anualidades futuras.

Durante los años 2017 y 2018 la empresa contratada para el asesoramiento y la elaboración de la RPT preparó las fichas de todos los puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento donde constan: puesto de trabajo; funciones básicas; grupo nivel, escala y subescala; naturaleza jurídica del puesto de trabajo; forma de provisión; formación específica; requerimientos específicos; complemento de destino y complemento específico.

Se han regularizado los sueldos adecuándolos a la normativa y de manera que todos los trabajadores que hagan un mismo trabajo con categoría similar cobren lo mismo. También se han preparado las fichas de los puestos de trabajo que el Ayuntamiento podría necesitar en un futuro no lejano para prestar mejores servicios a la ciudadanía.

 

 1. Negociación colectiva. Adhesión al acuerdo común de condiciones para los empleados públicos.

Se aprueba por unanimidad con los votos a favor del PDeCAT (5), ERC (5) y la concejala no adscrita Maguy Antolín (1).

Se propone la adhesión al acuerdo común de condiciones para los empleados públicos de los entes locales de Catalunya de menos de 20.000 habitantes, de la Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la UGT y CCOO, con el objetivo de regular y mejorar las condiciones laborales y los derechos y los deberes de los empleados públicos.

El convenio que se ha llevado a aprobación es del año 2018, se ha actualizado este mes de febrero y tiene vigencia hasta finales de este año. Regula los siguientes aspectos: la jornada laboral, los descansos y las vacaciones, los permisos y las licencias, las reducciones de jornada, las excedencias, las indemnizaciones y retribuciones, el pago de horas extra,  los trienios, los horarios, la formación y el régimen disciplinario, entre otros.

Los representantes de los trabajadores y los representantes de dos sindicatos mayoritarios se han mostrado favorables a la adhesión del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès a este convenio que entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

 

 1. Planificación y ordenación de personal. Horarios del personal.

Se aprueba por unanimidad con los votos a favor del PDeCAT (5), ERC (5) y la concejala no adscrita Maguy Antolín (1).

En el momento en el que se ha negociado la Relación de Puestos de Trabajo y el acuerdo común de las condiciones con los representantes de los empleados públicos (funcionarios y laborales) y los sindicatos mayoritarios, también se han negociado cuestiones como los horarios laborales y el calendario laboral. Después de plantear y escuchar las propuestas, se plante una propuesta de horarios para cada servicio, con un horario adaptado al verano y otro adaptado al invierno para algunos de los servicios,  y con un horario adaptado al horario escolar en otros servicios.

Estos horarios entrarán en vigor el día 1 de mayo y, en cuanto a la atención a la ciudadanía, serán los siguientes:

 

 

Horarios de atención del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès
Horario de invierno
Lunes De 9.00 a 14.00h y de 16.00h a 19.00h
Martes, miércoles, jueves y viernes De 9.00 a 14.00h
Horario de verano
De lunes a viernes De 9.00 a 14.00h

 

Biblioteca pública:

Horarios de atención del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès
Horario de invierno
De lunes a viernes De 16.30h a 20.30h
Sábados De 10.00h a 14.00h
Horario de verano
De lunes a viernes De 16.30h a 20.30h

 

 1. Planificación y ordenación de personal – calendario laboral 2019

Se aprueba por unanimidad con los votos a favor del PDeCAT (5), ERC (5) y la concejala no adscrita Maguy Antolín (1).

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aprueba el calendario laboral cada año, teniendo en cuenta los horarios laborales, los días festivos y las fiestas locales. Aunque no es necesario aprobarlo por Pleno (se hace por Decreto de Alcaldía), este año se ha considerado proponer la ratificación del Decreto de Alcaldía en el Pleno en el que se lleva todo el resto de puntos que afectan al personal municipal.

Se trata de un calendario que también ha sido consensuado en la mesa de negociación y que computa el total de horas a trabajar por cada trabajador, teniendo en cuenta los horarios y calendarios que se proponen en el Pleno.

 

 1. Planificación presupuestaria. Plan económico-financiero

No se aprueba. Votos a favor: 5 (5 del PDeCAT). Votos en contra: 6 (5 de ERC y 1 de la concejala no adscrita Maguy Antolín).

En el Pleno Ordinario del 18 de marzo del 2019 el Ayuntamiento dio cuenta del informe de intervención relativo al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria del cierre del año 2018.

El cierre y liquidación de la ejecución del presupuesto del 2018:

-Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria

-Cumple el límite de deuda

-No cumple con la regla del gasto a causa del retraso de las obras realizadas pro Fecsa-Endesa para incrementar la potencia eléctrica en el polígono. Esto ha hecho que el gasto correspondiente a las cuotas que deben abonar los propietarios no se pueda restar de la regla del gasto.

 

Como que el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera determina que, en caso de incumplimiento de algunos parámetros (en el caso del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, el de la regla del gasto) se debe elaborar un plan económico-financiero que permita, en este año o en el que viene, cumplir todos los objetivos, se llevaba a aprobación, al Pleno, el plan económico-financiero, que recogía que, sin aplicar ninguna medida correctora, ya se cumplirán los requisitos de estabilidad presupuestaria para los años 2019 y 2020.

 

 1. Aprobación del superávit 2018.

No se aprueba. Votos a favor: 5 (5 del PDeCAT). Votos en contra: 6 (5 de ERC y 1 de la concejala no adscrita Maguy Antolín).

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès tiene un superávit, del presupuesto del 2018, de 222.904€. El superávit es la cantidad económica positiva resultante de la diferencia entre los ingresos y los gastos, es decir, el exceso de haber sobre el debe. El Pleno no ha aprobado el superávit para el año 2018.