Resolució d’alcaldia de canvi de data de la prova de català per a la plaça d’arquitecte superior

Decret per a canviar la data de la celebració de la prova dels aspirants declarats admesos que han de realitzar el primer exercici de coneixements de llengües per no haver acreditat documentalment estar en possessió dels nivells exigits són convocats per a la continuació del procés selectiu (primer exercici), d’acord amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació:
Dia: 19/02/2019. Hora: 9:00 hores
Lloc: a la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès (carrer Major, número 21)

20190214_Rmodif_prova_catala