La Junta de Govern Local ha aprovat un contracte menor per resoldre deficiències en la depuradora de l’Esplai

La Junta de Govern Local ha aprovat un contracte menor per adequar les instal·lacions (6.523,21€) i fer el manteniment i control de la instal·lació (7.361,39€ per sis mesos) de la depuradora de l’Esplai. Després de fer aquest pas, l’Ajuntament podrà iniciar tota la tramitació amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a la cessió d’aquesta depuradora, un tràmit que es va iniciar el 2015.

L’equip de govern va aprovar, l’any 2015, la signatura d’un contracte menor per fer-se càrrec del funcionament de la depuradora mentre es tramitava la seva cessió a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Prèviament, l’any 2010, l’Ajuntament havia signat l’acta de recepció de la construcció de la depuradora de l’Esplai, una obra feta per Aqualia.

Per fer la cessió a l’ACA, és imprescindible que la depuradora passi diverses inspeccions i cal presentar la documentació, conforme totes les inspeccions han estat favorables, a l’Agència Catalana de l’Aigua. Per aquest motiu l’Ajuntament ha anat recopilant tota la documentació, des de l’any 2015, i l’ECA (organisme oficial que certifica l’estat de la instal·lació) va realitzar la inspecció de les instal·lacions de la depuradora de l’Esplai, comprovant tot el funcionament elèctric. La inspecció va emetre un resultat desfavorable per deficiències greus a esmenar en un termini determinat. Es van esmenar aquestes deficiències elèctriques i, posteriorment, es van assenyalar altres deficiències, produïdes pel deteriorament de les instal·lacions. Aquestes, s’han de solucionar per al bon funcionament de la depuradora de l’Esplai i per l’acceptació d’aquesta per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. Per aquest motiu l’Ajuntament ha aprovat el contracte menor per a l’adequació i el manteniment i control de les instal·lacions.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local ha aprobado un contrato menor para adecuar las instalaciones (6.523,21€) y hacer el mantenimiento y control de la instalación (7.361,39€ por seis meses) de la depuradora de l’Esplai. Después de hacer este paso, el Ayuntamiento podrá iniciar toda la tramitación con el Consell Comarcal del Baix Penedès y la Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

El equipo de gobierno aprobó, el año 2015, la firma de un contrato menor para hacerse cargo del funcionamiento de la depuradora mientras se tramitaba su cesión a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Previamente, en el año 2010, el Ayuntamiento había firmado el acta de recepción de la construcción de la depuradora de l’Esplai, una obra hecha por Aqualia.

Para hacer la cesión a la ACA, es imprescindible que la depuradora pase varias inspecciones y se tiene que presentar la documentación, conforme todas las inspecciones han sido favorables, a la Agència Catalana de l’Aigua. Por este motivo, el Ayuntamiento ha ido recopilando toda la documentación, desde el año 2015, y la ECA (organismo oficial que certifica el estado de la instalación) realizó la inspección de las instalaciones de la depuradora de l’Esplai, comprobando todo el funcionamiento eléctrico. La inspección emitió un resultado desfavorable por deficiencias graves a resolver en un plazo determinado. Se corrigieron estas deficiencias eléctricas y, posteriormente, se señalaron otras deficiencias, producidas por el deterioro de las instalaciones. Estas, se deben solucionar para el buen funcionamiento de la depuradora de l’Esplai y para la aceptación de esta por parte de la Agència Catalana de l’Aigua. Por este motivo el Ayuntamiento ha aprobado el contrato menor para la adecuación y el mantenimiento y control de las instalaciones.