La Junta de Govern aprova un contracte menor perquè una empresa faci el seguiment tècnic del contracte amb Aqualia

La Junta de Govern Local del 25 d’octubre ha aprovat un contracte menor amb Abelex Engineering SL. per un import total de 14.700€ amb la finalitat de realitzar, des de començaments del mes de novembre, un seguiment tècnic del contracte de la concessió del servei d’aigua potable amb Aqualia amb l’objectiu de verificar si el servei s’està fent correctament, amb el compliment de les condicions contractuals de la concessió.

Així, es verificaran:

 • Les operacions que es realitzen sobre l’aigua potable per al consum humà, amb quins components personals i materials necessaris per a objectius de qualitat i quantitat es realitzen.

Es comprovarà:

 • Quin control diari es realitza de tota la xarxa, d’acord amb el contracte de concessió.
 • Si es realitza el manteniment de les bombes, canonades, màquines, instal·lacions elèctriques, dipòsits, instal·lacions diverses, components…
 • Que es realitza correctament el manteniment de xarxes de distribució d’aigua potable i sanejament.
 • Si es realitza la vigilància de les preses d’aigua i dipòsits, així com l’elevació i el control de motors automàtics.
 • Que es realitza el monitoratge dels comptadors i que es canvien quan estan danyats o trencats pel seu ús normal.
 • Que es realitza el funcionament de tot el manteniment d’instal·lacions.
 • Que es realitza el seguiment i control del subministrament d’aigua potable.
 • Que es realitza la maniobra periòdica i verificació del bon funcionament d’aixetes, vàlvules, boques d’incendi…
 • Que es realitza el control de la cloració i altres proves de filtracions i pèrdues d’aigua de la xarxa.
 • Que es realitza el control de l’atenció telefònica amb la suficient diligència de les queixes i reclamacions dels usuaris i de la reparació de les avaries amb el temps necessari i establert en el contracte de la concessió.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tirarà endavant aquestes mesures després d’haver patit diverses incidències i talls d’aigua en diferents punts del municipi. Recordem que el nucli i diverses urbanitzacions de la Bisbal, com ara el Priorat o el Papagai, han patit manca de subministrament d’aigua durant diverses hores en els darrers temps. Arran d’aquestes incidències, l’Ajuntament va decidir iniciar un expedient informatiu per aplicar les penalitzacions marcades al contracte de la concessió, signat el 2008 i, a més, va anunciar que iniciaria una auditoria externa per controlar la gestió del servei d’abastiment d’aigua, que és el servei que es va aprovar per Junta de Govern el passat 25 d’octubre.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local del 25 de octubre ha aprobado un contrato menor con Abelex Engineering SL. por un importe total de 14.700€ con la finalidad de realizar, desde principios del mes de noviembre, un seguimiento técnico del contrato de la concesión del servicio de agua potable con Aqualia con el objetivo de verificar si el servicio se está haciendo correctamente, con el cumplimiento de las condiciones contractuales de la concesión.

Así, se verificarán:

 • Las operaciones que se realizan sobre el agua potable para el consumo humano, con qué componentes personales y materiales necesarios para los objetivos de calidad y cantidad se realizan.

Se comprobará:

 • Qué control diario se realiza de toda la red, de acuerdo con el contrato de concesión.
 • Si se realiza el mantenimiento de las bombas, tuberías, máquinas, instalaciones eléctricas, depósitos, instalaciones varias, componentes…
 • Que se realiza correctamente el mantenimiento de las redes de distribución de agua potable y saneamiento.
 • Si se realiza la vigilancia de las presas de agua y depósitos, así como la elevación y el control de los motores automáticos.
 • Que se realiza el monitoreo de los contadores y que se cambian cuando están dañados o rotos por su uso normal.
 • Que se realiza el funcionamiento de todo el mantenimiento de las instalaciones.
 • Que se realiza el seguimiento y el control de suministro de agua potable.
 • Que se realiza la maniobra periódica y verificación del buen funcionamiento de grifos, válvulas, bocas de incendio…
 • Que se realiza el control de la cloración y otras pruebas de filtraciones y pérdidas de agua de la red.
 • Que se realiza el control de la atención telefónica con la suficiente diligencia de las quejas y reclamaciones de los usuarios y de la reparación de las averías con el tiempo necesario y establecido en el contrato de la concesión.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha decidido llevar a cabo estas medidas después de haber sufrido varias incidencias y cortes de agua en distintos puntos del municipio. Recordamos que el núcleo y varias urbanizaciones de la Bisbal, como por ejemplo el Priorat o el Papagai, han sufrido falta de suministro de agua durante varias horas en los últimos tiempos. A raíz de estas incidencias, el Ayuntamiento decidió iniciar un expediente informativo para aplicar las penalizaciones marcadas en el contrato de la concesión, firmado el 2008 y, además, anunció que iniciaría una auditoría externa para controlar la gestión del servicio de abastecimiento de agua, que es el servicio que se aprobó por Junta de Gobierno el pasado 25 de octubre.