Aprovació provisional d’aspirants a una plaça de Secretari Interventor

Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part de la selecció mitjançant concurs oposició d’una plaça de Secretari Interventor interí.

Descarrega el Decret d’alcaldia en format PDF: rel_prov_secret_inter


CASTELLANO | Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte de la selección mediante concurso oposición de una plaza de Secretario Interventor interino.

Descarga el Decreto de alcaldía en formato PDF: rel_prov_secret_inter