Llistat d’admesos i exclosos en el procés de selecció per a la provisió de sis places de personal de neteja

Aquest dilluns s’ha publicat al BOPT el llistat d’admesos i exclosos en el procés de selecció mitjançant oposició lliure per a la provisió de sis (6) places de personal de neteja del grup professional (AP) personal laboral en regim interí a temps parcial.

Podeu descarregar el llistat aquí: ADMESOS I EXCLOSOS PERSONAL NETEJA – BOPT

Els aspirants poden presentar les reclamacions que creguin oportunes durant 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació, és a dir, des del 7 d’agost i fins al 22 d’agost de 2018.

Els aspirants declarats admesos que han de realitzar el primer exercici de coneixements de llengües per no haver acreditat documentalment estar en possessió dels nivells exigits, són convocats per a la continuació del procés selectiu (primer exercici) del nivell bàsic A2 de català d’acord amb la data, l’hora i el lloc que s’indiquen a continuació:

Dia: 05/09/2018

Hora: 10:00 hores

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès Carrer Major número 27


CASTELLANO | Este lunes se ha publicado en el BOPT el listado de admitidos y excluidos en el proceso de selección mediante oposición libre para la provisión de seis (6) plazas de personal de limpieza del grupo profesional (AP) personal laboral en régimen interino a tiempo parcial.

Podéis descargar el listado aquí: ADMESOS I EXCLOSOS PERSONAL NETEJA – BOPT

Los aspirantes pueden presentar las reclamaciones que crean oportunas durante 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente de esta publicación, es decir, del 7 desde el 7 de agosto y hasta el 22 de agosto del 2018.

Los aspirantes declarados admitidos que deben realizar el primer ejercicio y de conocimientos de lenguas por no haber acreditado documentalmente estar en posesión de los niveles exigidos, son convocados para la continuación del proceso selectivo (primer ejercicio) del nivel básico A2 de catalán de acuerdo con la fecha, hora y lugar que se indican a continuación:

Día: 05/09/2019

Hora: 10.00h. 

Lugar: Sala de Plens del Ajuntament de la Bisbal del Penedès Carrer Major número 27