Aquest dimecres s’ha reunit per segona vegada la Mesa de Contractació per a la licitació dels serveis de Casal d’Estiu i Casal de Nadal

CATALÀ | Aquest dimecres 11 d’abril a les 11h ha tingut lloc una nova reunió de la Mesa de Contractació pel servei de Casal d’Estiu i Casal de Nadal.

El passat 4 d’abril va tenir lloc la primera reunió i aquest dimecres cada membre de la Mesa de Contractació ha donat la puntuació per a cadascun dels quatre projectes que s’han presentat, segons el que estipula el plec de clàusules de la licitació. Tot seguit s’ha obert el sobre B que contenia l’oferta econòmica i aquells punts que es valoren de forma automàtica.

Un cop sumades totes les puntuacions ja se han ordenado, de més a menys puntuació, i l’empresa amb més puntuació rebrà la notificació amb el requeriment de la documentació necessària i el requeriment de la garantia amb la finalitat d’aprovar l’adjudicació del contracte dels serveis de Casal d’Estiu i de Nadal durant 4 anys.


CASTELLANO | Este miércoles 11 de abril a las 11h ha tenido lugar una nueva reunión de la Mesa de Contratación para el servicio de Casal de Verano y Casal de Navidad.

El pasado 4 de abril tuvo lugar la primera reunión y este miércoles cada miembro de la Mesa de Contratación ha dado la puntuación para cada uno de los cuatro proyectos que se han presentado, según lo que estipula el pliego de cláusulas de la licitación. A continuación se ha abierto el sobre B que contenía la oferta económica y aquellos puntos que se valoran de forma automática.

Una vez sumadas todas las puntuaciones ya se han ordenado, de más a menos puntuación, y la empresa con más puntuación recibirá la notificación con el requerimiento de la documentación necesaria y el requerimiento de la garantía con la finalidad de aprobar la adjudicación del contrato de los servicios de Casal de Verano (Casal d’Estiu) y Casal de Navidad (Casal de Nadal).