Comunicat per aclarir per què no està en funcionament el Servei de Vigilància Municipal

CATALÀ | COMUNICAT D’ALCALDIA PER ACLARIR PER QUÈ NO ESTÀ EN FUNCIONAMENT EL SERVEI DE VIGILÀNCIA MUNICIPAL

En les darreres setmanes la Bisbal del Penedès ha patit diversos actes vandàlics i, fruit d’aquests, la ciutadania ha preguntat en reiterades ocasions per què no està en funcionament el servei de ‘Vigilància Municipal’ o per què no es torna a posar en marxa.

Des de l’equip de govern volem informar novament a la ciutadania que aquest servei no ha estat mai creat i que, quan va estar en funcionament, no entrava dins de la legalitat vigent. És per això que, de moment, l’Ajuntament ha reubicat els treballadors que exercien les tasques de ‘vigilants’ en un nou servei “d’informació i inspecció municipal” que està pendent de l’aprovació per part de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’article 2 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, el cos del servei de vigilància que operava a la Bisbal del Penedès no és un cos de seguretat ni policia municipal. Tal com especifica el Decret 214/1990 de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, no es pot considerar que s’hagi creat un cos de vigilància, ja que el personal adscrit a aquest servei no és funcionari de carrera. Com que no es tracta de funcionaris especialment habilitats, no poden portar ni utilitzar cap arma de defensa (elèctriques, de goma, porra o similars), segons l’article 8.3 de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de les policies locals i l’article 5 del Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals, que especifica que tampoc poden utilitzar ni manilles, ni esprais de defensa personal.

Així doncs, des del 2009 es va contractar personal sense concurs públic per fer la tasca de ‘vigilants municipals’ d’un servei que no està creat ni regulat i que, per tant, és il·legal. La Llei especifica que aquests treballadors han de ser funcionaris per poder portar distintius i realitzar les tasques definides dels vigilants municipals.

Segons la llei 16/1991 de 10 de juliol de les Policies Locals, art. 3 “en els municipis de menys de 10.000 habitants pot existir Policia Local si acorda la seva creació la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corresponent Corporació Local i ho autoritza el Conseller de Governació, previ informe de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals”.

Tanmateix, es tracta d’un assumpte de gran complexitat que requereix que es valorin qüestions com ara  la creació d’un servei, la inversió, la contractació de funcionaris mitjançant concurs-oposició, el pressupost que s’hi hauria de dedicar cada any, la ubicació del servei o els permisos corresponents, entre altres, per la qual cosa la solució que es pugui aportar, a llarg termini, haurà de valorar aquestes i altres premisses amb la finalitat de complir la legalitat vigent i oferir un servei adequat a la població demogràfica i al volum de pressupost del municipi.

Després d’una reunió que va mantenir l’alcaldessa amb el Departament d’Interior i de rebre la resposta d’aquest Departament, l’Ajuntament està treballant per trobar la fórmula per regularitzar el “Servei d’Informació i Inspecció Municipal” amb la finalitat de resoldre la situació. Així, podrà crear noves places i treure-les a concurs per millorar el servei que s’ofereix en l’actualitat. El 2017 es va sol·licitar la creació del servei a la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament està esperant la resolució favorable per poder crear noves places i ampliar l’horari del servei.

ANTECEDENTS

El juliol de 2009 l’Ajuntament de la Bisbal va contractar als dos primers vigilants, per Decret d’alcaldia i amb caràcter d’urgència al·legant: “la necessitat de contractar treballadors per a realitzar la vigilància d’instal·lacions municipals ara que comença l’època estival amb l’increment de situacions de risc que poden afectar a edificis i instal·lacions municipals més si tenim en compte els darrers robatoris en edificis municipals”.

Tant aquests dos contractes com els posteriors van ser contractes d’obra i servei per urgència, sense concurs, amb un servei definit de forma incorrecta i inconcreta.

Entre els anys 2010 i 2015 l’Ajuntament va adquirir material i uniformes per als vigilants per valor de més de 30.000€, entre els quals hi havia els conceptes següents: adequació d’un vehicle, esprais de defensa personal, navalles o equipaments de policies locals.

Per tot això, després del Ple de presa de possessió del 13 de juny de 2015, l’alcaldessa Agnès Ferré va signar un Decret d’alcaldia afirmant que:

-El cos de servei de vigilància que opera a la Bisbal no és un cos de seguretat ni policia municipal (art. 2 de la llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat)

-En no tractar-se de funcionaris especialment habilitats, no poden portar ni utilitzar cap arma de defensa (art. 8.3 de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de les Policies Locals i art. 5 del Decret 219/1996, de 12 de juny, Reglament d’armament de les Policies Locals).

L’article 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les Policies Locals, concreta que els vigilants poden únicament acomplir les actuacions següents:

  1. Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
  2. Ordenar i regular el trànsit dins del nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació.
  3. Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el que disposen les lleis.
  4. Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.

L’equip de govern actual, amb la voluntat de regularitzar la situació i crear el servei de vigilància municipal o transformar-lo en un servei similar (regularitzant també la situació dels treballadors), va fer diverses passes. El 27 de juliol de 2015 l’alcaldessa Agnès Ferré va assistir a una reunió al Departament d’Interior amb la Direcció General d’Administració de Seguretat i Coordinació de la Policia de Catalunya, exposant la situació dels vigilants municipals i buscant una solució per regularitzar l’esmentat servei.

El 6 d’agost del 2015 va arribar la resposta de la Subdirectora General de Coordinació de la Policia de Catalunya en la qual se’ns feien arribar les següents consideracions:

-La figura de vigilant (auxiliar de la Policia Local) es troba regulada en la Llei 2/1986, de 13 de març, de forces de cossos de seguretat (LOFCS), on determina que el vigilant ha de ser un funcionari de carrera del municipi.

-A la Bisbal són personal laboral no funcionari i, per tant:

-No poden portar els uniformes ni els vehicles,  distintius o eines que puguin donar lloc a la confusió que es tracta de vigilants municipals.

        -Tampoc no poden exercir les funcions atribuïdes per la Llei de Policies Locals.

-Per regularitzar la situació laboral dels vigilants, caldria convocar un procés selectiu on l’experiència i els serveis prestats poden ser valorats com a mèrit en la fase de concurs.

Així doncs, des del 2009 es va contractar personal sense concurs públic per fer la tasca de vigilants municipals d’un servei que no està creat ni regulat. La Llei especifica que aquests treballadors han de ser funcionaris per poder portar distintius i realitzar les tasques definides dels vigilants municipals. Després de la reunió que va mantenir l’alcaldessa amb el Departament d’Interior i de rebre la resposta del Departament d’Interior, l’Ajuntament va sol·licitar l’any 2017 la creació del “Servei d’Informació i Inspecció” per poder ampliar el personal i els horaris del servei amb la finalitat de resoldre la situació i poder seguir oferint un bon servei a la ciutadania. Tan bon punt arribi la resolució favorable de la Generalitat de Catalunya, es tirarà endavant el concurs i es fixaran els horaris i les bases de funcionament del servei.


CASTELLANO |

COMUNICADO DE ALCALDÍA PARA ACLARAR POR QUÉ O ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO EL SERVICIO DE VIGILANCIA MUNICIPAL

En las últimas semanas la Bisbal del Penedès ha sufrido varios ataques vandálicos y, fruto de estos, la ciudadanía ha preguntado en reiteradas ocasiones por qué  no está en funcionamiento el servicio de ‘Vigilancia Municipal’ o por qué no se vuelve a poner en marcha.

Desde el equipo de gobierno queremos informar nuevamente a la ciudadanía que este servicio no se ha creado nunca y que, cuando estuvo en funcionamiento, no entraba dentro de la legalidad vigente. Es por esto que, de momento, el Ayuntamiento ha reubicado a los trabajadores que ejercían las tareas de ‘vigilantes’ en un nuevo servicio de “Información e Inspección Municipal” que está pendiente de la aprobación por parte de la Generalitat de Catalunya.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el cuerpo de servicio de vigilancia que operaba en la Bisbal del Penedès no es un cuerpo de seguridad ni policía municipal. Tal como especifica el Decreto 214/1990 de 30 de julio, que aprueba el Reglamento de personal al servicio de las entidades locales, no se puede considerar que se haya creado un cuerpo de vigilancia, ya que el personal adscrito a este servicio no es funcionario de carrera. Como que no se trata de funcionarios especialmente habilitados, no pueden llevar ni utilizar ninguna arma de defensa (eléctricas, de goma, porra o similares), según el artículo 8.3 de la Ley 16/1991 del 10 de julio de las Policías Locales y el artículo 5 del Decreto 219/1996, de 12 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de armamento de las policías locales, que especifica que tampoco pueden utilizar ni esposas, ni sprays de defensa personal.

Así pues, desde el 2009 se contrató personal sin concurso público para hacer el trabajo de ‘vigilantes municipales’ de un servicio que no está creado ni regulado y que, por lo tanto, es ilegal. La Ley especifica que estos trabajadores deben ser funcionarios para poder llevar distintivos y realizar los trabajos definidos de los vigilantes municipales.

Según la Ley 16/1991 del 10 de julio de las Policías Locales, art. 3 “en los municipios de menos de 10.000 habitantes puede existir Policía Local si acuerda su creación la mayoría absoluta del número legal de miembros de la correspondiente Corporación Local y lo autoriza el Conseller de Governació, previo informe de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales”.

No obstante, se trata de un asunto de gran complejidad que requiere que se valoren cuestiones como por ejemplo la creación de un servicio, la inversión, la contratación de funcionarios mediante concurso-oposición, el presupuesto que se debería dedicar cada año al servicio, la ubicación del servicio o los permisos correspondientes, entre otros, por la cual cosa la solución que se pueda aportar, a largo plazo, deberá valorar estas y otras premisas con la finalidad de cumplir con la legalidad vigente y ofrecer un servicio adecuado a la población demográfica y al volumen de presupuesto del municipio.

Después de una reunión que mantuvo la alcaldesa con el Departamento de Interior y de recibir la respuesta de este Departamento, el Ayuntamiento está trabajando para encontrar la fórmula para regularizar el “Servicio de Información e Inspección Municipal” con la finalidad de resolver la situación. Así, podrá crear nuevas plazas y sacarlas a concurso para mejorar el servicio que se ofrece en la actualidad. El año 2017 se solicitó la creación del servicio a la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento está esperando la resolución favorable para poder crear nuevas plazas y ampliar el horario del servicio.

ANTECEDENTES

En julio del 2009 el Ayuntamiento de la Bisbal contrató a los dos primeros vigilantes, por Decreto de alcaldía y con carácter de urgencia alegando: “la necesidad de contratar trabajadores para realizar la vigilancia de instalaciones municipales ahora que empieza la época estival con el incremento de situaciones de riesgo que pueden afectar a los edificios e instalaciones municipales más si tenemos en cuenta los últimos robos en edificios municipales”.

Tanto estos dos contratos como los posteriores fueron contratos de obra y servicio por urgencia, sin concurso, con un servicio definido de forma incorrecta e inconcreta.

Entre los años 2010 y 2015 el Ayuntamiento adquirió material y uniformes para los vigilantes por valor de más de 30.000€, entre los cuales había los conceptos siguientes: adecuación de un vehículo, sprays de defensa personal, navajas o equipamientos de policias locales.

Por todo ello, después del Pleno de toma de posesión del 13 de junio del 2015, la alcaldesa Agnès Ferré firmó un Decreto de alcaldía afirmando que:

-El cuerpo de servicio de vigilancia que opera en la Bisbal no es un cuerpo de seguridad ni policía municipal (art. 2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad).

-En no tratarse de funcionarios especialmente habilitados, no pueden llevar ni utilizar ningún arma de defensa (art. 8.3 de la Ley 16/1991 del 10 de julio de las Policías Locales y art. 5 del Decreto 219/1996, de 12 de junio, Reglamento de armamento de las Policías Locales).

El artículo 13 de la Ley 16/1991, de 10 de julio de las Policías Locales, concreta que los vigilantes pueden únicamente cumplir las actuaciones siguientes:

  1. Custodiar y vigilar bienes, servicios, instalaciones y dependencias municipales
  2. Ordenar y regular el tráfico dentro del núcleo urbano, de acuerdo con las normas de circulación.
  3. Participar en los trabajos de auxilio al ciudadano y de protección civil, de acuerdo con lo que disponen las leyes.
  4. Velar por el cumplimiento de los reglamentos, las ordenanzas, los bandos, de las resoluciones y de las otras disposiciones y actas municipales.

El equipo de gobierno actual, con la voluntad de regularizar la situación y de crear el servicio de vigilancia municipal o transformarlo en un servicio similar (regularizando también la situación de los trabajadores), ha hecho varios pasos. El 27 de julio del 2015 la alcaldesa Agnès Ferré asistió a una reunión en el Departamento de Interior con la Dirección General de Administración de Seguridad y Coordinación de la Policía de Cataluña, exponiendo la situación de los vigilantes municipales y buscando una solución para regularizar el servicio citado anteriormente.

El 6 de agosto del 2015 llegó la respuesta de la Subdirectora General de Coordinación de la Policía de Catalunya en la que se hacían llegar las siguientes consideraciones:

                -La figura del vigilante (auxiliar de la Policía Local) se encuentra regulada en la Ley 2/1986, del 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad (LOFCS), donde se determina que el vigilante debe ser un funcionario de carrera del municipio.

-En la Bisbal son personal laboral no funcionario y, por lo tanto:

-No pueden llevar los uniformes ni los vehículos, distintivos o herramientas que puedan dar lugar a la confusión de qué se trata de vigilantes municipales.

-Tampoco no pueden ejercer las funciones atribuidas por la Ley de Policías Locales.

-Para regularizar la situación laboral de los vigilantes, se tendría que convocar un proceso selectivo donde la experiencia y los servicios prestados pueden ser valorados como mérito en la fase de concurso.

Así pues, desde el 2009 se contrató personal sin concurso público para hacer el trabajo de vigilante municipal de un servicio que no está creado ni regulado. La Ley especifica que estos trabajadores deben ser funcionarios para poder llevar distintivos y realizar los trabajos definidos de los vigilantes municipales. Después de la reunión que mantuvo la alcaldesa con el Departamento de Interior y de recibir la respuesta del Departamento, el Ayuntamiento solicitó el año 2017 la creación del “Servicio de Información e Inspección” para poder ampliar el personal y los horarios del servicio con la finalidad de resolver la situación y poder seguir ofreciendo un buen servicio a la ciudadanía. Tan pronto como llegue la resolución favorable de la Generalitat de Catalunya, se llevará a cabo el concurso y se fijarán los horarios y las bases de funcionamiento del servicio.