L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès concedeix subvencions a les empreses que creen llocs de treball destinats a persones desocupades de La Bisbal

Es tracta d’unes subvencions que s’emmarquen en les polítiques del foment de l’ocupació del consistori bisbalenc

La iniciativa, que ja es va tirar endavant l’any passat, té per objectiu incentivar l’oferta de llocs de treball per a persones desocupades que viuen a La Bisbal per empreses que disposin d’establiments empresarials ubicats al terme municipal. L’import de la subvenció serà de 1.825€ per treballador i any d’increment, que correspon a 5 euros per dia de contractació. La quantitat màxima de subvenció que pot obtenir una empresa és de 18.250 euros l’any. L’import total amb què compta l’Ajuntament per a aquestes subvencions és de 30.000€.

Els requisits per acollir-se a la convocatòria són:

a)      Que l’empresa sol·licitant disposi d’un establiment o dependència empresarial radicat dins el terme municipal, circumstància que s’entendrà acomplida si als serveis municipals corresponents consta la preceptiva alta d’activitats o de cens corresponent.

b)      Que desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l’activitat.

c)       No tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, la Seguretat Social o l’Agència Tributària estatal o autonòmica.

d)      No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e)      No haver estat sancionats, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.

A més, l’empresa haurà d’haver creat llocs de treball respecte a l’any anterior i el nombre de treballadors total ha de ser superior al de finals de l’any 2016 en comparació amb l’inici del mateix any. Per tant, si una empresa fa noves contractacions però acomiada treballadors i el nombre de treballadors durant el 2016 és el mateix, no podrà acollir-se a la subvenció.

Les sol·licituds es poden presentar a partir de l’endemà de la publicació al BOP de Tarragona (13 d’abril de 2017) i durant els 20 dies hàbils següents, és a dir, fins al dimecres 17 de maig de 2017.

La documentació a presentar, que anirà dirigida a la Sra. alcaldessa, serà:

    • Model de sol·licitud normalitzat en el qual hi haurà de constar el nom de l’empresa sol·licitant, adreça, telèfon, DNI o NIF. Així mateix, haurà d’indicar l’adreça de correu electrònic a efectes de notificacions respecte a la subvenció.
    • Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: NIF o NIE
    • Alta en el Cens d’Empresaris, on consti l’alta de l’activitat. Obligacions censals (Model 036 o  037). Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat bancària.
    • Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries.
    • Relació de treballadors amb residència a La Bisbal del Penedès contractats per l’empresa, durant els últims dons anys, indicant les dades de les altes i de les baixes que s’hagin produït acompanyada d’una còpia de les resolucions d’alta i de baixa emeses per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

El termini de resolució i notificació serà de 60 dies des de la presentació de la sol·licitud. El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima els interessats a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

Per a més informació podeu consultar el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 73 de dijous 13 d’abril de 2017 o contactar amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.

Descarrega el formulaci de sol.licitud clickant aquí:
model_empresa_llocs_2017