Es liciten les noves franges forestals a la Pineda de Santa Cristina i el manteniment de les de l’Esplai i Can Gordei

S’ha obert el termini de licitació per a la creació de noves franges forestals i manteniment de les existents. S’hi poden presentar propostes fins al 28 de juny a les 14h.

Trobareu tota la informació, aquí: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300172548

La Junta de Govern del 30 d’abril va aprovar, a petició de les regidories de Barris i Medi Ambient, iniciar l’expedient de licitació de noves franges forestals a la Pineda de Santa Cristina i de manteniment de les franges forestals de l’Esplai i Can Gordei, per un total de 55.715,66€ (IVA inclòs). Ara, ha començat el termini de licitació i, una vegada adjudicats els treballs a una empresa, el temps màxim d’execució es preveu en 2 mesos*. Aquestes actuacions compten amb una subvenció de 19.866€ de la Diputació de Tarragona.

A la Pineda de Santa Cristina s’obrirà una franja de 2,16 hectàrees a la zona de l’ermita (carrers Garrotxa i Empordà) i una de 5,91 hectàrees a l’altra zona de Santa Cristina (carrers Segarra, Solsonès, Anoia, Vallès, Baix Ebre i Alt Camp). Els treballs consistiran a alliberar de vegetació seca, en vint-i-cinc metres d’amplada, aclarint la massa arbòria: es reduirà la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc; es talaran els arbres que estiguin torts, secs o malalts i la resta s’aclariran complint les densitats i distàncies establertes per normativa; es farà poda inferior d’aquells arbres que no es talin i dels arbustos d’alçada superior a 3 metres; s’estassarà i triturarà el sotabosc.

Les franges a mantenir són la de l’Esplai (amb 7,52 hectàrees) i la franja nord-oest de Can Gordei (de 6,8 hectàrees).

L’article 4 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix que la obligació de fer i mantenir les franges forestals correspon a la comunitat de propietaris o entitat urbanística corresponent. Si no s’han fet, l’obligació passa als propietaris. Si els propietaris no fan i no mantenen les franges forestals, és el municipi qui ho ha de fer.

A la Bisbal del Penedès s’han fet les següents franges forestals:

  • Entre el 2003 i el 2006: es van obrir entre un 70-75% de les franges forestals a totes les urbanitzacions.
  • Els anys 2017 i 2018: el 90% de la franja de l’Esplai i una part de la franja oest de Can Gordei (que limita amb el barranc del Quadrell).
  • El 2022 es va finalitzar la resta de la franja forestal de Can Gordei.

CASTELLANO | Se ha abierto el plazo de licitación para la creación de nuevas franjas forestales y el mantenimiento de las existentes. Se pueden presentar propuestas hasta el 28 de junio a las 14h.

Encontraréis toda la información, aquí: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300172548

La Junta de Gobierno del 30 de abril aprobó, a petición de las concejalías de Barrios y Medio Ambiente, iniciar el expediente de licitación de nuevas franjas forestales en la Pineda de Santa Cristina y de mantenimiento de las franjas forestales de L’Esplai y Can Gordei, por un total de 55.715,66€ (IVA incluido). Ahora, ha empezado el plazo de licitación y, una vez adjudicados los trabajos a una empresa, el tiempo máximo de ejecución se prevé en 2 meses*. Estas actuaciones cuentan con una subvención de 19.866€ de la Diputació de Tarragona.

En la Pineda de Santa Cristina se abrirá una franja de 2,16 hectáreas en la zona de la ermita (calles Garrotxa y Empordà) y una de 5,91 hectáreas en la otra zona de Santa Cristina (calles Segarra, Solsonès, Anoia, Vallès, Baix Ebre y Alt Camp). Los trabajos consistirán en liberar de vegetación seca, en veinticinco metros de ancho, aclarando la masa arbórea: se reducirá la densidad del arbolado y el desbroce del sotobosque; se talarán los árboles que estén torcidos, secos o enfermos y el resto se aclararán cumpliendo las densidades y distancias establecidas por normativa; se hará poda inferior de aquellos árboles que no se talen y de los arbustos de altura superior a 3 metros; se desbrozará y triturará el sotobosque.

Las franjas a mantener son la de l’Esplai (con 7,52 hectáreas) y la franja noroeste de Can Gordei (de 6,8 hectáreas).

El artículo 4 de la Ley 5/2003 de medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana, establece que la obligación de hacer y mantener las franjas forestales corresponde a la comunidad de propietarios o entidad urbanística correspondiente. Si no se han hecho, la obligación pasa a los propietarios. Si los propietarios no hacen y no mantienen las franjas forestales, es el municipio quien lo tiene que hacer.

En la Bisbal del Penedès se han hecho las siguientes franjas forestales:

  • Entre el 2003 y el 2006: se abrieron entre un 70-75% de las franjas forestales a todas las urbanizaciones.
  • Los años 2017 y 2018: el 90% de la franja de l’Esplai y una parte de la franja oeste de Can Gordei (que limita con el barranco del Quadrell).
  • El 2022 se finalizó el resto de la franja forestal de Can Gordei.

*Sempre que no hi hagi modificacions per part de les indicacions de risc d’incendi del Departament d’Interior i Protecció Civil.

Siempre que no haya modificaciones por parte de las indicaciones de riesgo de incendio del Departament d’Interior i Protecció Civil.