La Junta de Govern ha aprovat el contracte amb Comertu Control de Aves, SL, per al control de les colònies felines del municipi en aplicació de la Llei 7/2023, de 28 de març, de Protecció dels drets i el benestar dels animals

La Junta de Govern local del 13 de maig ha aprovat, a petició de la Regidoria de Benestar Animal, el contracte amb l’empesa Comertu Control de Aves, SL, per al control de les colònies felines del municipi en aplicació de la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals. Aquest contracte ascendeix a 9.438€ (IVA inclòs) i tindrà una durada de 12 mesos, durant els quals estan previstes les tasques següents:

  • Reconeixement de les colònies existents i futures.
  • Aplicació del mètode CER (captura, esterilització i retorn)
  • Control de les zones d’alimentació així com el recompte i seguiment dels gats existents i futurs.
  • Captura i trasllat al veterinari i alimentació en els seus trasllats.
  • Control i seguiment del voluntariat.

El passat 7 de maig, l’alcaldessa Agnès Ferré;  el regidor de Benestar Animal, Daniel Caballero; i el gerent del Grupo Comertu, Eduardo Burgaleta; van reunir-se amb el voluntariat que alimenta les colònies de gats ferals registrades al municipi per informar-les d’aquesta nova contractació, amb l’objectiu que coneguessin de primera mà com seria el nou funcionament del servei per a la gestió ètica de les colònies de gats del municipi. Tal com va explicar el regidor de Benestar Animal, Daniel Caballero, “des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès som molt conscients de la problemàtica de la sobrepoblació de gats de carrer. A més, volem vetllar per la seva salut i benestar. Per això, i perquè volem donar compliment a la Llei 7/2023 de Protecció dels drets i de benestar dels animals, sempre estem cercant noves maneres de treballar que ens permetin fer una feina cada vegada més efectiva. En aquest sentit, creiem que amb aquesta nova contractació agilitzarem les esterilitzacions de gats felins, prioritzant els mascles, que són els que es mouen entre colònies. D’altra banda, aquesta empresa té capacitat per ‘caçar’ i transportar diversos gats cada vegada, ja que tenen una àmplia experiència i, en l’actualitat, treballen per prop de 90 ajuntaments”. El regidor va posar èmfasi en “la necessitat que tots i totes anem a una, perquè el servei sigui efectiu. De fet, una de les coses que s’establiran amb el nou servei -i de les quals s’ha donat informació a les persones que han vingut a la reunió- és que tots els gats de totes les colònies hauran de menjar durant una hora al matí i una altra a la tarda, tots a la mateixa hora, una norma que haurà de complir tot el voluntariat”.

Amb la posada en marxa d’aquest nou servei, les esterilitzacions, desparasitacions, la col·locació dels xips, etc. es faran des del CAAD Penedès. Quant a les urgències, aquestes les atendrà el veterinari de Rodonyà Ferran Juan, com fins ara.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 13 de mayo ha aprobado, a petición de la Concejalía de Bienestar Animal, el contrato con la empresa Comertu Control de Aves, SL, para el control de las colonias felinas del municipio en aplicación de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Este contrato asciende a 9.438€ (IVA incluido) y tendrá una duración de 12 meses, durante los que están previstos los siguientes trabajos:

  • Reconocimiento de las colonias existentes y futuras.
  • Aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno)
  • Control de las zonas de alimentación, así como el recuento y seguimiento de los gatos existentes y futuros.
  • Captura y traslado al veterinario y alimentación en sus traslados.
  • Control y seguimiento del voluntariado.

El pasado 7 de mayo, la alcaldesa Agnès Ferré; el concejal de Bienestar Animal, Daniel Caballero; y el gerente del Grupo Comertu, Eduardo Burgaleta; se reunieron con el voluntariado que alimenta las colonias de gatos ferales registradas en el municipio para informarlas de esta nueva contratación, con el objetivo de que conociesen de primera mano cómo sería el nuevo funcionamiento del servicio para la gestión ética de las colonias de gatos del municipio. Tal como explicó el concejal de Bienestar Animal, Daniel Caballero, “desde el Ajuntament de la Bisbal del Penedès somos muy conscientes de la problemática de la sobrepoblación de gatos de calle. Además, queremos velar por su salud y bienestar. Por eso, y porque queremos dar cumplimiento a la Ley 7/2023 de Protección de los derechos y de bienestar de los animales, siempre estamos buscando nuevas maneras de trabajar que nos permitan hacer un trabajo cada vez más efectivo. En este sentido, creemos que con esta nueva contratación agilizaremos las esterilizaciones de gatos felinos, priorizando a los machos, que son los que se mueven entre colonias. Por otro lado, esta empresa tiene capacidad para ‘cazar’ y transportar varios gatos a la vez, ya que tienen una amplia experiencia y, en la actualidad, trabajan con cerca de 90 ayuntamientos”. El concejal puso énfasis en “la necesidad de que todos y todas vayamos a una, para que el servicio sea efectivo. De hecho, una de las cosas que se establecerán con el nuevo servicio -y de las cuales se le ha dado información a las personas que han tenido a la reunión-es que todos los gatos de todas las colonias deberán comer durante una hora por la mañana y otra por la tarde, todos a la misma hora, una norma que deberá cumplir todo el voluntariado”.

Con la puesta en marcha de este nuevo servicio, las esterilizaciones, desparasitaciones, la colocación de los chips, etc. se harán desde el CAAD Penedès. En cuanto a las urgencias, estas las atenderá el veterinario de Rodonyà Ferran Juan, como hasta ahora.