Ús obligatori de la mascareta als centres i serveis sanitaris per a la prevenció i el control d’infeccions

Avui dimarts 9 de gener s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/16/2024, de 8 de gener, d’adopció de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta en centres i serveis sanitaris per a la prevenció i el control d’infeccions. 

L’obligatorietat és per a persones de sis anys en endavant sempre que es trobin en centres i serveis sanitaris (centres d’atenció intermèdia, centres d’atenció hospitalària, centres d’atenció intermèdia, centres d’atenció a la salut mental). Aquesta obligació s’estén a les persones treballadores, els visitants i els pacients, amb l’excepció de les persones ingressades quan romanguin en la seva habitació. 

Aquesta obligació no serà exigible en els següents supòsits:

a) A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

b) En el cas que l’ús de la mascareta resulti incompatible amb la naturalesa pròpia de les activitats, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

 Així, l’ús de la mascareta és obligatori en:

  •  Centres sanitaris: CAP, CUAP i hospitals
  •  Centres sociosanitaris

Es recomana fer-la servir:

  • En residències, en cas d’aparició de símptomes
  • En persones simptomàtiques
  • En farmàcies

Més informació: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/m/mascareta/


CASTELLANO | Hoy martes 9 de enero se ha publicado en el DOGC la Resolución SLT/16/2024, del 8 de enero, de adopción de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros y servicios sanitarios para la prevención y el control de infecciones.

La obligatoriedad es para personas de seis años en adelante, siempre que estén en centros y servicios sanitarios (centros de atención intermedia, centros de atención hospitalaria, centros de atención intermedia, centros de atención a la salud mental). Esta obligación se extiende a las personas trabajadoras, los visitantes y los pacientes, con la excepción de las personas ingresadas que permanezcan en su habitación.

Esta obligación no será exigible en los siguientes supuestos:

a) A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para sacarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

b) En el caso de que el uso de la mascarilla resulte incompatible con la naturaleza propia de las actividades, de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Así, el uso de la mascarilla es obligatorio en:

  • Centros sanitarios: CAP, CUAP y hospitales
  • Centros sociosanitarios

Se recomienda utilizarla:

  • En residencias, en caso de aparición de síntomas
  • En personas sintomáticas
  • En farmacias

Más información: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/m/mascareta/