S’aprova la segona certificació de les obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua de Can Gordei

La Junta de Govern del 27 de novembre va aprovar, a petició de les regidories d’Urbanisme i del Servei d’Abastament d’aigua, la segona certificació de les obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua de Can Gordei per un import de 31.400,02€ (IVA inclòs).

Les obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua del Priorat i Can Gordei van començar al mes de juliol i van a càrrec de l’empresa adjudicatària Irriga Water Solutions. L’import total de les obres és de 493.005,27€.

Aquestes actuacions es duen a terme per millorar part de la xarxa d’aigua del Priorat i Can Gordei per així evitar avaries, reduir les fuites i millorar l’eficàcia de la xarxa d’abastament d’aigua al Priorat de la Bisbal i Can Gordei. Amb les obres, s’estan eliminant les canalitzacions provisionals i s’estan instal·lant noves canalitzacions. També se substitueixen o inclouen vàlvules reguladores de pressió a la xarxa, per evitar problemes ocasionats per les sobrepressions. Les obres de Can Gordei inclouen el canvi i soterrament de 693 metres de tub als carrers Llobregat, Ebre, Tordera i Besòs; la instal·lació de 3 vàlvules reguladores al carrer Cinca amb el carrer Noguera Pallaresa, carrer Segre amb l’avinguda de Can Gordei i al carrer Ter amb el carrer Gaià, on també s’instal·larà un comptador volumètric.

Aquestes actuacions de millora compten amb una subvenció de la Diputació de Tarragona per un import de 230.000€.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 27 de noviembre aprobó, a petición de las concejalías de Urbanismo y del Servicio de Abastecimiento de agua, la segunda certificación de las obras de renovación parcial de la red de agua de Can Gordei por un importe de 31.400,02€ (IVA incluido).

Las obras de renovación parcial de la red de agua del Priorat y can Gordei empezaron en el mes de julio y van a cargo de la empresa adjudicataria Irriga Water Solutions. El importe total de las obras es de 493.005,27€

Estas actuaciones se llevan a cabo para mejorar parte de la red de agua del Priorat y Can Gordei para así evitar averías, reducir las fugas y mejorar la eficacia de la red de abastecimiento de agua en el Priorat de la Bisbal y Can GordEI. Con las obras, se están eliminando las canalizaciones provisionales y se están instalando nuevas canalizaciones. También se sustituyen o incluyen válvulas reguladoras de presión en la red, para evitar problemas ocasionados por las sobrepresiones. Las obras de Can Gordei incluyen el cambio, soterramiento de 693 metros de tubo en las calles Llobregat, Ebre, Tordera y Besòs; la instalación de 3 válvulas reguladoras en la calle Cinca con la calle Noguera Pallaresa, calle Segre con la avenida Can Gordei y en la calle Ter con la calle Gaià, donde también se instalará un contador volumétrico.

Estas actuaciones de mejora cuentan con una subvención de la Diputación de Tarragona por un importe de 230.000€.