S’adjudica la contractació del control financer de subvencions i convenis del 2022 a Faura-Casas Consultors SL a través de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)

La Junta de Govern del 13 de novembre va adjudicar les actuacions de control financer de les subvencions concedides per l’Ajuntament el 2022 a l’empresa Faura-Casas per un import de 10.841,60€ (IVA inclòs). Mitjançant aquest contracte, es realitzarà el control financer de totes les subvencions i convenis, tal com especifiquen la normativa i el Pla anual de control financer.

El mes de setembre es va iniciar l’expedient per a l’adjudicació del contracte basat en l’acord marc de l’ACM de serveis de col·laboració amb intervenció en les actuacions de control financer de les subvencions concedides el 2022. Es van convidar sis empreses a participar en el procediment i, durant el mes d’octubre, aquestes van presentar les seves propostes. El contracte ha estat adjudicat a l’empresa que ha obtingut més puntuació.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 13 de noviembre adjudicó las actuaciones de control financiero de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento en el 2022 a la empresa Faura-Casas por un importe de 10.841,60€ (IVA incluido). Mediante este contrato, se realizará el control financiero de todas las subvenciones y convenios, tal como especifican la normativa y el Plan anual de control financiero.

En el mes de septiembre se inició el expediente para la adjudicación del contrato basado en el acuerdo marco de la ACM de servicios de colaboración con intervención en las actuaciones de control financiero de las subvenciones concedidas en el 2022. Se invitó a seis empresas a participar en el procedimiento y, durante el mes de octubre, estas presentaron sus propuestas. El contrato se le ha adjudicado a la empresa que ha obtenido más puntuación.