Aquest dilluns 18 de setembre s’ha celebrat el primer Ple ordinari del mandat a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El dilluns 18 de setembre es va celebrar el primer Ple ordinari del mandat. El Ple va comptar amb l’assistència de tots els membres del Consistori.

El vídeo íntegre -i certificat- del Ple està disponible al portal de vídeoactes. Allà  podeu consultar tots els punts de l’ordre del dia i escoltar les propostes, els parlaments, arguments i votacions de cada grup polític o regidor de forma íntegra: https://actes.bisbalpenedes.com/session/sessionDetail/8a80808489d4f155018aacbf082600d9

A la sessió, s’hi van tractar els punts següents:

Punt 1.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 17 de juny.

Es va aprovar per unanimitat.

Punt 2.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 28 de juny.

Es va aprovar per majoria amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (5), La Bisbal Decideix (2), un regidor de Tots Som la Bisbal – Urbanizaciones Unidas (1), el PSC (1) i ERC-AM (1) i l’abstenció d’una regidora de Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas (1).

Punt 3.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 6 de juliol.

Es va aprovar per unanimitat.

Punt 4.-Expedient 1482/2021 Ratificació del recurs d’alçada presentat contra l’autorització administrativa prèvia de la “MAT”.

Es va aprovar per unanimitat.

El 31 d’agost l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va signar un Decret d’alcaldia per presentar recurs d’alçada contra l’autorització administrativa prèvia de la Resolució de juliol, de la Dirección General de Política Energética y Minas, per la que “se otorga a la mercantil Energías Renovables de Oromonde 36, S.L., autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Jaime I, de 40 MW de potencia pico y 38,2 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación, en términos municipales de Zaragoza, Teruel, Tarragona y Barcelona”, és a dir, la MAT.

Aquest recurs d’alçada es va presentar davant la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “aquesta resolució es va publicar al BOE el 2 d’agost. A partir d’aquest moment es van tornar a posar en contacte els Consells Comarcals i els Ajuntaments dels territoris afectats pel projecte. L’últim dia per presentar el recurs d’alçada era el dilluns 4 de setembre i ens van recomanar fer-ho abans. Com al 2021, entre tots els ajuntaments i Consells Comarcals afectats, contractem la mateixa empresa d’enginyeria perquè ens prepari el recurs d’alçada, per tal que tots els municipis el puguem aprovar abans del 4 de setembre per Decret d’alcaldia, i després ratificar-lo per Ple”.

El projecte de la MAT pretén portar energia solar de l’Aragó fins a l’àrea metropolitana de Barcelona, sense tenir en compte ni consultar el territori i sense buscar alternatives d’energia verda sostenible i de proximitat. El projecte preveu l’estesa de 9.833,39 metres de línia corrent trifàsica aèria a través de 27 torres (de fins a 70 metres d’alçada) a la Bisbal del Penedès.

Punt 5.-Expedient 1558/2023 Aprovació del Compte general de l’exercici 2022.

Es va aprovar per majoria amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (5), PSC (1) i ERC (1); el vot en contra de Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas (2); i l’abstenció de La Bisbal Decideix (2).

El Compte General de 2022 s’ha elevat al Ple després que hagi estat en exposició pública sense que s’hagin presentat al·legacions.

La comissió de Comptes del 10 d’agost va emetre informe favorable amb els 7 vots ponderats a favor de Compromís amb la Bisbal, el PSC i ERC, 2 vots ponderats d’abstenció de la Bisbal Decideix i 2 vots ponderats en contra de Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas.

Resum de la liquidació del pressupost 2022

-Pressupost aprovat inicial de 4.802.354,40€

-Es liquida el pressupost amb 7.474.204,00€, per tant amb 2.671.849,60€ més d’ingressos dels pressupostats.

-Aquests ingressos de 2.671.849,60€ són procedents del superàvit d’anys anteriors.

-Superàvit pressupostari de 881.906,18€

-Es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i l’Ajuntament té una capacitat de finançament de 962.960,75€.

-Es compleix l’objectiu de la regla de la despesa

-Es compleix l’objectiu del límit de deute públic, establert en el 110% com a màxim (el deute viu total a 31 de desembre de 2022 era de 0€).

Punt 6.-Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la conservació i neteja de parcel·les

Es va aprovar inicialment per unanimitat.

L’ordenança té per objectiu mantenir la conservació i salubritat de les parcel·les i  incrementar la seguretat de les persones, dels béns personals i materials de l’àrea urbana del municipi. Podeu consultar el text de l’ordenança aprovada inicialment, aquí.

El Ple del 19 de setembre de 2022 va aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel grup municipal ‘Ara la Bisbal’ “per fer una consulta pública per a la redacció d’una ordenança per l’obligació de neteja i conservació dels solars urbans”.

A principis de gener es va aprovar una despesa menor per al servei d’elaboració d’un inventari de parcel·les sense edificar al municipi i de redacció d’una ordenança per a la neteja i el manteniment d’aquestes. L’inventari de parcel·les detalla quantes parcel·les buides hi ha, la localització, l’estat de la vegetació i arbrat i la dimensió. Actualment, al municipi hi ha un total de 1.044 parcel·les buides: 1 a l’Ortigós, 29 al nucli, 29 al Papagai, 132 al Priorat, 179 a La Miralba, 204 a l’Esplai i la Masieta, 204 a La Pineda de Santa Cristina i 266 a Can Gordei.

Al març, es va iniciar una consulta pública d’un mes en la que van participar nou persones i, posteriorment, va tenir lloc la comissió de treball per preparar l’ordenança, que es va centrar en l’inventari de parcel·les sense edificar al municipi, la proposta d’ordenança reguladora de la neteja i conservació d’aquestes i les opinions i propostes de les nou persones participants a la consulta. Com a resultat d’aquesta feina, s’ha elaborat el text de l’ordenança aprovada inicialment en aquest Ple.

Ara, l’ordenança es publicarà al BOP de Tarragona i estarà en exposició pública durant un mes. Si no hi ha al·legacions, aquesta quedarà aprovada definitivament. En cas que hi hagi al·legacions, aquestes s’hauran de resoldre abans de l’aprovació definitiva de l’ordenança.

7.-Modificació de crèdit 2PLE/2023, amb la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit

Es va aprovar per majoria amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (5), La Bisbal Decideix (2), el PSC (1) i ERC-AM (1) i l’abstenció de Tots Som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas (2).

S’ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 31.914,50€ per incrementar les partides del pressupost del personal laboral fix i el personal laboral temporal. Segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “per al personal fix fa falta aquest import per a les indemnitzacions del personal que no ha guanyat la plaça que ocupava”. Quant al personal laboral temporal, Ferré ha explicat que “serà necessària la contractació de personal, a través d’un programa específic, per poder realitzar l’inventari de patrimoni, amb les tasques de recollida d’informació i documentació, valoració de les finques, elaboració de les fitxes i la introducció de dades al mòdul de patrimoni del programa de comptabilitat. En tractar-se d’una feina obligatòria i concreta que es fa una vegada, es permet una contractació temporal limitada”.

Per poder incrementar les partides de personal, es treuen 17.201, 65€ de la partida del fons de contingència i 14.712,85€ del camí del Priorat (aquesta inversió es farà l’any vinent).

8.-Proposta d’acord presentada pels regidors dels grups municipals La Bisbal Decideix i Tots som la Bisbal–Urbanizaciones unidas: proclamació de municipi cardioprotegit

Es va aprovar per unanimitat.

S’ha aprovat la proposta per proclamar la Bisbal municipi cardioprotegit i, per assolir aquesta fita, s’ha arribat als següents ACORDS:

-Realitzar la proclamació pública de la voluntat del Ple d’esdevenir un municipi cardioprotegit en la seva totalitat: tant en el nucli, com a l’Ortigós, com a totes les urbanitzacions.

-Revisar conjuntament amb l’escola Ull de Vent l’estat de la implementació dins el currículum escolar del programa de formació en Suport Vital de l’acord del 2015 del Departament d’Educació.

-Donar suport i facilitar el desplegament del programa de formació en Suport Vital a l’escola Ull de Vent.

-Realitzar l’elaboració d’un pla de cardioprotecció municipal que especifiqui:

  • Habitants totals i llur percentatge de distribució en nuclis de densitat poblacional dins del terme municipal.
  • Llistat de la dotació i distribució d’equips DEA del municipi, fent constar els disponibles en centres i espais públics i privats, els mòbils, i en la via pública. Especificar els geolocalitzats.
  • Si es disposa o no de mapa de localització.
  • Programes de formació en SVB + DEA. Descripció de la formació a ciutadans; primers interventors i accions d’informació i de sensibilització sobre la mort sobtada i les actuacions integrades en la cadena de supervivència.

-Un cop realitzat el pla de Cardioprotecció Municipal, presentar-lo al CCR per tal d’obtenir-ne l’aprovació i esdevenir un municipi cardioprotegit certificat.

9.-Proposta d’acord presentada pels regidors dels grups municipals La Bisbal Decideix i Tots som la Bisbal– Urbanizaciones unidas: impuls de mesures de moderació dels consums d’aigua entre la ciutadania arran de l’estat d’excepcionalitat per sequera

No es va aprovar amb els vots en contra de Compromís amb la Bisbal (5), PSC (1) i ERC-AM (1) i els vots a favor de La Bisbal Decideix (2) i Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas (2).

La proposta presentada tenia per objectiu arribar als següents ACORDS:

PRIMER. Respecte a les pèrdues d’aigua, més enllà de les properes inversions en la renovació de la xarxa al Priorat, Can Gordei i la Riba, realitzar informes periòdics sobre l’eficiència i les actuacions més prioritàries i aprofitar la línia de subvencions de l’ACA específica per a la millora de la xarxa de distribució en baixa (https://aca.gencat.cat/ca/laca/subvencions/convocatoria-oberta/) per tal d’aplicar mesures de xoc per reduir les pèrdues d’aigua a la xarxa.

SEGON. Realitzar les següents accions per tal d’impulsar i fomentar la moderació dels consums en el curt termini, especialment a les zones amb major consum per càpita:

  • Campanya general de conscienciació ciutadana sobre la necessitat d’estalvi d’aigua en l’estat d’excepcionalitat per sequera mitjançant repartiment de kits d’estalvi i material divulgatiu.
  • Campanya d’informació i formació sobre la gestió eficient de piscines. A la Bisbal hi ha 1.044 piscines (1 cada 3 habitatges).
  • Campanya de promoció de l’ús de l’aigua pluvial per al reg d’horts i jardins.
  • Accions per a la millora de l’eficiència i exemplaritat en l’ús de l’aigua en les instal·lacions municipals (piscina, escola, poliesportiu, etc.).

TERCER. Realitzar una Ordenança d’estalvi d’aigua per a la instal·lació d’equips d’estalvi d’aigua en les noves construccions com a aposta a llarg termini.

QUART. Realitzar una Ordenança de construcció de noves piscines amb l’objectiu de limitar-ne els volums i l’obligatorietat d’instal·lació de sistemes de recirculació, reaprofitament i hibernació.

10.-Proposta d’acord presentada per un regidor del grup municipal La Bisbal Decideix i els regidors del grup municipal Tots som la Bisbal– Urbanizaciones unidas: gratuïtat del bus urbà pels alumnes de l’IES Coster la Torre

No es va aprovar amb els vots en contra de Compromís amb la Bisbal (5), PSC (1) i ERC-AM(1); els vots a favor de Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas (2); i l’abstenció de La Bisbal Decideix (2).

Es proposava la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers, afegint la gratuïtat del transport urbà per als estudiants de l’IES Coster de la Torre, residents empadronats a la Bisbal del Penedès. La proposta plantejava els següents ACORDS:

PRIMER.-Aprovació de la gratuïtat del bus urbà per als estudiants bisbalencs matriculats a l’IES Coster de la Torre i empadronats a la Bisbal del Penedès.

SEGON.-Modificació de l’ordenança fiscal corresponent a la tarifa del bus urbà.

TERCER.-Informar els estudiants de la Bisbal de l’IES Coster de la Torre de la futura aplicació de la gratuïtat del transport urbà per acudir al centre escolar.

QUART.-Procedir a la publicació corresponent als mitjans habituals.

PART DE CONTROL

11.-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

L’alcaldessa dona compte al Ple dels Decrets d’alcaldia signats des del darrer Ple ordinari, que es va celebrar en l’anterior legislatura, fins a la convocatòria d’aquest Ple.

12.-Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Es dona compte al Ple dels acords de la Junta de govern local des de l’últim Ple ordinari.

13.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al control financer de les subvencions nominatives de l’exercici 2020

Es dona compte que s’ha dut a terme el pla anual de control financer de les subvencions atorgades durant l’exercici 2020, tal com estableix la llei.

14.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’execució del pressupost, corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2023

Es dona compte del fet que l’informe d’Intervenció relatiu a l’execució del pressupost corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2023 es va enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 28 d’abril, dins del termini establert.

15.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’execució del pressupost corresponent al 2n trimestre de 2023

Es dona compte del fet que l’informe d’Intervenció relatiu a l’execució del pressupost corresponent al 2n trimestre de l’exercici 2023 es va enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 28 de juliol, dins del termini establert.

16.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al període mitjà de pagament corresponent al 1r trimestre de 2023

Es dona compte al Ple del període mitjà de pagament del 1r trimestre de 2023, que és de 13,76 dies. L’Ajuntament compleix amb el termini legalment previst.

17.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al període mitjà de pagament corresponent al 2n trimestre de 2023

Es dona compte al Ple del període mitjà de pagament del 2n trimestre de 2023, que és de 14,25 dies. L’Ajuntament compleix amb el termini legalment previst.

18.-Donar compte de l’informe d’intervenció relatiu a la presa de raó dels drets i ingressos corresponents al 1r trimestre de 2023

Es dona compte al Ple del compliment de l’article 9 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, amb l’informe de tresoreria dels resultats del període de l’1 de gener al 31 de març de 2023.

19.-Donar compte de l’informe d’Intervenció de la modificació de crèdit núm. 5ALC/2023 en la modalitat de generació de crèdit

Es dona compte al Ple de l’informe d’Intervenció de l’esmentada modificació de crèdit, a disposició dels regidors del Consistori des del 8 de setembre.

20.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2024

Es dona compte al Ple de l’informe d’Intervenció de l’esmentada aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2024, a disposició dels regidors del Consistori des del 6 de setembre.

21.-Donar compte del Pla d’acció pel 2023

Es dona compte al Ple del Pla d’acció basat en l’informe resum de control intern, emès per la intervenció de l’exercici 2022.

22.-Precs i preguntes


CASTELLANO | El lunes 18 de septiembre se celebró el primer Pleno ordinario del mandato. El Pleno contó con la asistencia de todos los miembros del Consistorio.

El video íntegro -y certificado- del Pleno está disponible al portal de vídeoactas. Allí podéis consultar todos los puntos del orden del día y escuchar las propuestas, los parlamentos, argumentos y votaciones de cada grupo político o concejal de forma íntegra: https://actes.bisbalpenedes.com/session/sessiondetail/8a80808489d4f155018aacbf082600d9

En la sesión, se trataron los puntos siguientes:

Punto 1.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 17 de junio.

Se aprobó por unanimidad.

Punto 2.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 28 de junio.

Se aprobó por mayoría con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (5), La Bisbal Decideix (2), un concejal de Tots som la Bisbal – Urbanizaciones Unidas (1), el PSC (1) y ERC-AM (1) y la abstención de una concejala de Tots som la Bisbal -Urbanizaciones Unidas (1).

Punto 3.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 6 de julio.

Se aprobó por unanimidad.

Punto 4.-Expediente 1482/2021 Ratificación del recurso de alzada presentado contra la autorización administrativa previa de la “MAT”.

Se aprobó por unanimidad.

El 31 de agosto la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, firmó un Decreto de alcaldía para presentar recurso de alzada contra la autorización administrativa previa de la Resolución de julio, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que “se otorga a la mercantil Energías Renovables de Oromonde 36, S.L., autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Jaime I, de 40 MW de potencia pico y 38,2 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación, en términos municipales de Zaragoza, Teruel, Tarragona y Barcelona”, es decir, la MATE.

Este recurso de alzada se presentó ante la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “esta resolución se publicó al BOE el 2 de agosto. A partir de este momento se volvieron a poner en contacto los Consells Comarcals y los Ayuntamientos de los territorios afectados por el proyecto. El último día para presentar el recurso de alzada era el lunes 4 de septiembre y nos recomendaron hacerlo antes. Como en el 2021, entre todos los ayuntamientos y Consells Comarcals afectados, contratamos la misma empresa de ingeniería para que nos preparase el recurso de alzada, para que todos los municipios lo pudiésemos aprobar antes del 4 de septiembre por Decreto de alcaldía, y después ratificarlo por Pleno”.

El proyecto de la MAT pretende llevar energía solar de Aragón hasta el área metropolitana de Barcelona, sin tener en cuenta ni consultar el territorio y sin buscar alternativas de energía verde sostenible y de proximidad. El proyecto prevé el tendido de 9.833,39 metros de línea corriente trifásica aérea a través de 27 torres (de hasta 70 metros de altura) en la Bisbal del Penedès.

Punto 5.-Expediente 1558/2023 Aprobación de la Cuenta general del ejercicio 2022.

Se aprobó por mayoría  con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (5), PSC (1) y ERC (1); el voto en contra de Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas (2); y la abstención de La Bisbal Decideix (2).

La Cuenta General de 2022 se ha elevado al Pleno después de que haya estado en exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones.

La comisión de Cuentas del 10 de agosto emitió informe favorable con los 7 votos ponderados a favor de Compromís con la Bisbal, el PSC y ERC, 2 votos ponderados de abstención de la Bisbal Decideix y 2 votos ponderados en contra de Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas.

Resumen de la liquidación del presupuesto 2022

-Presupuesto aprobado inicial de 4.802.354,40€

-Se liquida el presupuesto con 7.474.204,00€, por lo tanto con 2.671.849,60€ más de ingresos de los presupuestados.

-Estos ingresos de 2.671.849,60€ son procedentes del superávit de años anteriores.

-Superávit presupuestario de 881.906,18€

-Se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y el Ayuntamiento tiene una capacidad de financiación de 962.960,75€.

-Se cumple el objetivo de la regla del gasto

-Se cumple el objetivo del límite de deuda pública, establecido en el 110% como máximo (la deuda viva total en 31 de diciembre de 2022 era de 0€).

Punto 6.-Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la conservación y limpieza de parcelas

Se aprobó inicialmente por unanimidad.

La ordenanza tiene como objetivo mantener la conservación y salubridad de las parcelas e incrementar la seguridad de las personas, de los bienes personales y materiales del área urbana del municipio. Podéis consultar el texto de la ordenanza aprobada inicialmente, aquí.

El Pleno del 19 de septiembre de 2022 aprobó, por unanimidad, la moción presentada por el grupo municipal ‘Ara la Bisbal’ “para hacer una consulta pública para la redacción de una ordenanza por la obligación de limpieza y conservación de los solares urbanos”.

A principios de enero se aprobó un gasto menor para el servicio de elaboración de un inventario de parcelas sin edificar en el municipio y de redacción de una ordenanza para la limpieza y el mantenimiento de estas. El inventario de parcelas detalla cuántas parcelas vacías hay, la localización, el estado de la vegetación y arbolado y la dimensión. Actualmente, en el municipio hay un total de 1.044 parcelas vacías: 1 en l’Ortigós, 29 en el núcleo, 29 al Papagai, 132 en el Priorat, 179 en La Miralba, 204 en l’Esplai y la Masieta, 204 en La Pineda de Santa Cristina y 266 en Can Gordei.

En marzo, se inició una consulta pública de un mes en la que participaron nueve personas y, posteriormente, tuvo lugar la comisión de trabajo para preparar la ordenanza, que se centró en el inventario de parcelas sin edificar en el municipio, la propuesta de ordenanza reguladora de la limpieza y conservación de estas y las opiniones y propuestas de las nueve personas participantes en la consulta. Como resultado de este trabajo, se ha elaborado el texto de la ordenanza aprobada inicialmente en este Pleno.

Ahora, la ordenanza se publicará al BOP de Tarragona y estará en exposición pública durante un mes. Si no hay alegaciones, esta quedará aprobada definitivamente. En caso de que haya alegaciones, estas se tendrán que resolver antes de la aprobación definitiva de la ordenanza.

7.-Modificación de crédito 2PLE/2023, con la modalidad de incorporación de remanentes de crédito

Se aprobó por mayoría con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (5), La Bisbal Decideix (2), el PSC (1) y ERC-AM (1) y la abstención de Tots Som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas (2).

Se ha aprobado inicialmente una modificación de crédito de 31.914,50€ para incrementar las partidas del presupuesto del personal laboral fijo y el personal laboral temporal. Según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, “para el personal fijo hace falta este importe para las indemnizaciones del personal que no ha ganado la plaza que ocupaba”. En cuanto al personal laboral temporal, Ferré ha explicado que “será necesaria la contratación de personal, a través de un programa específico, para poder realizar el inventario de patrimonio, con las tareas de recogida de información y documentación, valoración de las fincas, elaboración de las fichas y la introducción de datos al módulo de patrimonio del programa de contabilidad. Al tratarse de un trabajo obligatorio y concreto que se hace una vez, se permite una contratación temporal limitada”.

Para poder incrementar las partidas de personal, se sacan 17.201,65€ de la partida del fondo de contingencia y 14.712,85€ del camino del Priorat (esta inversión se hará el próximo año).

8.-Propuesta de acuerdo presentada por los regidores de los grupos municipales La Bisbal Decide y Todos somos la Bisbal–Urbanizaciones unidas: proclamación de municipio cardioprotegido.

Se aprobó por unanimidad.

Se ha aprobado la propuesta para proclamar la Bisbal municipio cardioprotegido y, para lograr este hito, se ha llegado a los siguientes ACUERDOS:

-Realizar la proclamación pública de la voluntad del Pleno de devenir un municipio cardioprotegido en su totalidad: tanto en el núcleo, como l’Ortigós, como todas las urbanizaciones.

-Revisar conjuntamente con la escuela Ull de Vent el estado de la implementación dentro del currículum escolar del programa de formación en Apoyo Vital del acuerdo del 2015 del Departamento de Educación.

-Apoyar y facilitar el despliegue del programa de formación en Apoyo Vital en la escuela Ull de Vent.

-Realizar la elaboración de un plan de cardioprotección municipal que especifique:

•Habitantes totales y su porcentaje de distribución en núcleos de densidad poblacional dentro del término municipal.

•Listado de la dotación y distribución de equipos DIOSA del municipio, haciendo constar los disponibles en centros y espacios públicos y privados, los móviles, y en la vía pública. Especificar los geolocalizados.

•Si se dispone o no de mapa de localización.

•Programas de formación en SVB + DIOSA. Descripción de la formación a ciudadanos; primeros interventores y acciones de información y de sensibilización sobre la muerte repentina y las actuaciones integradas en la cadena de supervivencia.

-Una vez realizado el plan de Cardioprotección Municipal, presentarlo al CCR para obtener la aprobación y convertirnos en un municipio cardioprotegido certificado.

9.-Propuesta de acuerdo presentada por los regidores de los grupos municipales La Bisbal Decideix y Tots som la Bisbal– Urbanizaciones unidas: impulso de medidas de moderación de los consumos de agua entre la ciudadanía a raíz del estado de excepcionalidad por sequía

No se aprobó con los votos en contra de Compromís amb la Bisbal (5), PSC (1) y ERC-AM (1) y los votos a favor de La Bisbal Decideix (2) y Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas (2).

La propuesta presentada tenía por objetivo llegar a los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO. Respecto a las pérdidas de agua, más allá de las próximas inversiones en la renovación de la red en el Priorat, Can Gordei y la Riba, realizar informes periódicos sobre la eficiencia y las actuaciones más prioritarias y aprovechar la línea de subvenciones de la ACA específica para la mejora de la red de distribución en baja (https://aca.gencat.cat/ca/laca/subvencions/convocatoria-oberta/) para aplicar medidas de choque para reducir las pérdidas de agua en la red.

SEGUNDO. Realizar las siguientes acciones para impulsar y fomentar la moderación de los consumos en el corto plazo, especialmente en las zonas con mayor consumo per cápita:

•Campaña general de concienciación ciudadana sobre la necesidad de ahorro de agua en el estado de excepcionalidad por sequía mediante reparto de kits de ahorro y material divulgativo.

•Campaña de información y formación sobre la gestión eficiente de piscinas. En la Bisbal hay 1.044 piscinas (1 cada 3 viviendas).

•Campaña de promoción del uso del agua pluvial para el riego de huertos y jardines.

•Acciones para la mejora de la eficiencia y ejemplaridad en el uso del agua en las instalaciones municipales (piscina, escuela, polideportivo, etc.).

TERCERO. Realizar una Ordenanza de ahorro de agua para la instalación de equipos de ahorro de agua en las nuevas construcciones como apuesta a largo plazo.

QUART. Realizar una Ordenanza de construcción de nuevas piscinas con el objetivo de limitar los volúmenes y la obligatoriedad de instalación de sistemas de recirculación, aprovechamiento e hibernación.

10.-Propuesta de acuerdo presentada por un concejal del grupo municipal La Bisbal Decideix y los concejales del grupo municipal Tots som la Bisbal– Urbanizaciones unidas: gratuidad del bus urbano para los alumnos del IES Coster la Torre

No se aprobó con los votos en contra de Compromís amb la Bisbal (5), PSC (1) y ERC-AM(1); los votos a favor de Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas (2); y la abstención de La Bisbal Decideix (2).

Se proponía la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa para la prestación del servicio de transporte colectivo de viajeros, añadiendo la gratuidad del transporte urbano para los estudiantes del IES Coster de la Torre, residentes empadronados en la Bisbal del Penedès. La propuesta planteaba los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.-Aprobación de la gratuidad del bus urbano para los estudiantes bisbalencs matriculados en el IES Coster de la Torre y empadronados en la Bisbal del Penedès.

SEGUNDO.-Modificación de la ordenanza fiscal correspondiente a la tarifa del bus urbano.

TERCERO.-Informar los estudiantes de la Bisbal de la IES Coster de la Torre de la futura aplicación de la gratuidad del transporte urbano para acudir en el centro escolar.

QUART.-Proceder a la publicación correspondiente a los medios habituales.

PARTE DE CONTROL

11.-Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía

La alcaldesa da cuenta al Pleno de los Decretos de alcaldía firmados desde el último Pleno ordinario, que se celebró en la anterior legislatura, hasta la convocatoria de este Pleno.

12.-Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local

Se da cuenta al Pleno de los acuerdos de la Junta de gobierno local desde el último Pleno ordinario.

13.-Dar cuenta del informe de Intervención relativo al control financiero de las subvenciones nominativas del ejercicio 2020

Se da cuenta de que se ha llevado a cabo el plan anual de control financiero de las subvenciones otorgadas durante el ejercicio 2020, tal como establece la ley.

14.-Dar cuenta del informe de Intervención relativo a la ejecución del presupuesto, correspondiendo al 1º trimestre del ejercicio 2023

Se da cuenta del hecho que el informe de Intervención relativo a la ejecución del presupuesto correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023 se envió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 28 de abril, dentro del plazo establecido.

15.-Dar cuenta del informe de Intervención relativo a la ejecución del presupuesto correspondiente al 2º trimestre de 2023

Se da cuenta del hecho que el informe de Intervención relativo a la ejecución del presupuesto correspondiente al 2.º trimestre del ejercicio 2023 se envió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el 28 de julio, dentro del plazo establecido.

16.-Dar cuenta del informe de Intervención relativo al periodo medio de pago correspondiente al 1º trimestre de 2023

Se da cuenta al Pleno del periodo medio de pago del 1º trimestre de 2023, que es de 13,76 días. El Ayuntamiento cumple con el plazo legalmente previsto.

17.-Dar cuenta del informe de Intervención relativo al periodo medio de pago correspondiente al 2º trimestre de 2023

Se da cuenta al Pleno del periodo medio de pago del 2º trimestre de 2023, que es de 14,25 días. El Ayuntamiento cumple con el plazo legalmente previsto.

18.-Dar cuenta del informe de intervención relativo a la presa de razón de los derechos e ingresos correspondientes al 1.º trimestre de 2023

Se da cuenta al Pleno del cumplimiento del artículo 9 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el cual se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local, con el informe de tesorería de los resultados del periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.

19.-Dar cuenta del informe de Intervención de la modificación de crédito n.º 5ALC/2023 en la modalidad de generación de crédito

Se da cuenta al Pleno del informe de Intervención de la mencionada modificación de crédito, a disposición de los concejales del Consistorio desde el 8 de septiembre.

20.-Dar cuenta del informe de Intervención relativo a la aprobación de las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2024

Se da cuenta al Pleno del informe de Intervención de la mencionada aprobación de las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2024, a disposición de los concejales del Consistorio desde el 6 de septiembre.

21.-Dar cuenta del Plan de acción por el 2023

Se da cuenta al Pleno del Plan de acción basado en el informe resumen de control interno, emitido por la intervención del ejercicio 2022.

22.-Ruegos y preguntas