La Junta de Govern del proper dilluns 18 de setembre conté una proposta amb competència delegada del Ple

S’ha convocat la Junta de Govern per al dilluns 18 de setembre. Una de les propostes de l’ordre del dia és amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern, segons l’acord plenari del 6 de juliol de 2023:

  • Aprovació Pla de Seguretat i Salut  de les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba.

Les sessions de la Junta de Govern local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu, les portes de la sala de Plens s’obriran a les 10:15h perquè hi pugui assistir públic. També es gravarà aquest punt de l’ordre del dia i, posteriorment, serà publicat per garantir la seva publicitat. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha fet arribar la informació sobre aquesta proposta als regidors de l’oposició.


CASTELLANO | Se ha convocado una Junta de Gobierno para el lunes 18 de septiembre. Una de las propuestas del orden del día es con competencia del Pleno delegada a la Junta de Gobierno, según el acuerdo plenario del 6 de julio de 2023:

  • Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de las obras de mejora de infraestructuras del barrio de la Riba.

Las sesiones de la Junta de gobierno local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Por este motivo, las puertas de la sala de Plenos se abrirán a las 10:15h para que pueda asistir público. También se grabará este punto del orden del día y, posteriormente, será publicado para garantizar su publicidad. La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha hecho llegar la información sobre esta propuesta a los concejales de la oposición.