El proper dilluns 18 de setembre tindrà lloc el primer Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest mandat

El proper dilluns 18 de setembre, a les 18h, se celebrarà el primer Ple Ordinari, d’aquest mandat, de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. S’hi tractaran els punts següents:

PART RESOLUTIVA

1.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 17 de juny

2.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 28 de juny

3.-Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 6 de juliol

4.-Ratificació del recurs d’alçada presentat contra l’autorització administrativa prèvia de la “MAT”

5.-Aprovació del Compte general de l’exercici 2022

6.-Aprovació inicial de la Ordenança municipal reguladora de la conservació i neteja de parcel·les

7.-Modificació de crèdit 2PLE/2023, amb la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit

8.-Proposta d’acord presentada pels regidors dels grups municipals La Bisbal Decideix i Tots som la Bisbal–Urbanizaciones unidas: proclamació de municipi cardioprotegit

9.-Proposta d’acord presentada pels regidors dels grups municipals La Bisbal Decideix i Tots som la Bisbal– Urbanizaciones unidas: impuls de mesures de moderació dels consums d’aigua entre la ciutadania arran de l’estat d’excepcionalitat per sequera

10.-Proposta d’acord presentada per un regidor del grup municipal La Bisbal Decideix i els regidors del grup municipal Tots som la Bisbal– Urbanizaciones unidas: gratuïtat del bus urbà pels alumnes de l’IES Coster la Torre

PART DE CONTROL

11.-Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

12.-Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

13.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al control financer de les subvencions nominatives de l’exercici 2020

14.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’execució del pressupost, corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2023

15.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’execució del pressupost corresponent al 2n trimestre de 2023

16.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al període mitjà de pagament corresponent al 1r trimestre de 2023

17.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al període mitjà de pagament corresponent al 2n trimestre de 2023

18.-Donar compte de l’informe d’intervenció relatiu a la presa de raó dels drets i ingressos corresponents al 1r trimestre de 2023

19.-Donar compte de l’informe d’Intervenció de la modificació de crèdit núm. 5ALC/2023 en la modalitat de generació de crèdit

20.-Donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu a l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2024

21.-Donar compte del Pla d’acció pel 2023

22.-Precs i preguntes

PRECS I PREGUNTES DE LA CIUTADANIA

Segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol•licitar a l’Alcaldia:

o per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari

o Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta.

 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia.
 • Cada ciutadà/ana pot formular un prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol•licitades perquè les pugui respondre.
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta.
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple.

CASTELLANO | El próximo lunes 18 de septiembre, a las 18h, se celebrará el primer Pleno Ordinario, de este mandato, del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Se tratarán los puntos siguientes:

PARTE RESOLUTIVA

1.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 17 de junio

2.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 28 de junio

3.-Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 6 de julio

4.-Ratificación del recurso de alzada presentado contra la autorización administrativa previa a la “MAT”

5.-Aprobación de la Cuenta general del ejercicio 2022

6.-Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la conservación y limpieza de parcelas

7.-Modificación de crédito 2PLE/2023, con la modalidad de incorporación de remanentes de crédito

8.-Propuesta de acuerdo presentada por los concejales de los grupos municipales La Bisbal Decideix y Tots Som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas: proclamación de municipio cardioprotegido

9.-Propuesta de acuerdo presentada por los concejales de los grupos municipales La Bisbal Decideix y Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas: impulso de medidas de moderación de los consumos de agua entre la ciudadanía a raíz del estado de excepcionalidad por sequía

10.-Propuesta de acuerdo presentada por un concejal del grupo municipal La Bisbal Decideix y los concejales del grupo municipal Tots som la Bisbal-Urbanizaciones Unidas: gratuidad del bus urbano para los alumnos de l’IES Coster de la Torre

PARTE DE CONTROL

11.-Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía

12.-Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local

13.-Dar cuenta del informe de Intervención relativo al control financiero de las subvenciones nominativas del ejercicio 2020

14.-Dar cuenta del informe de Intervención relativo a la ejecución del presupuesto, correspondiente al 1º trimestre del ejercicio 2023

15.-Dar cuenta del informe de Intervención relativo a la ejecución del presupuesto correspondiente al 2º trimestre de 2023

16.-Dar cuenta del informe de Intervención relativo al periodo medio de pago correspondiente al 1º trimestre de 2023

17.-Dar cuenta del informe de Intervención relativo al periodo medio de pago correspondiente al 2º trimestre de 2023

18.-Dar cuenta del informe de Intervención relativo a la toma de razón de los derechos e ingresos correspondientes al 1º trimestre de 2023.

19.-Dar cuenta del informe de Intervención de la modificación de crédito núm. 5ALC/2023 en la modalidad de generación de crédito.

20.-Dar cuenta del informe de Intervención relativo a la aprobación de las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2024

21.-Dar cuenta del Plan de acción para el 2023

22.-Ruegos y preguntas

*****

RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA

Según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación, os detallamos el funcionamiento de este supuesto:

Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

 • El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:

o Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario

o Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.

 • El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día.
 • Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.
 • Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.
 •  Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder.
 • Alcaldía leerá la pregunta en voz alta.
 • Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno.