La Junta de govern del 4 de setembre va aprovar una proposta amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern

La Junta de Govern del 4 de setembre va aprovar una proposta amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern:

  • Expedient 206/2023 Certificació número 8 de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal.

Les sessions de la Junta de Govern local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu, les portes de la sala de Plens es van obrir a les 10:15h perquè hi pogués assistir públic. També es va gravar aquest punt de l’ordre del dia i, posteriorment, s’ha publicat el vídeo per garantir la seva publicitat: https://actes.bisbalpenedes.com/session/sessionDetail/8a80808489d4f155018a5f77ee7500c4


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 4 de septiembre aprobó una propuesta con competencia del Pleno delegada a la Junta de Gobierno:

  • Expediente 206/2023 Certificación número 8 de las obras de la fase 1 del polideportivo municipal.

Las sesiones de la Junta de gobierno local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Por este motivo, las puertas de la sala de Plenos se abrieron a las 10:15h para que pudiese asistir público. También se grabó este punto del orden del día y, posteriormente, se ha publicado el vídeo para garantizar su publicidad: https://actes.bisbalpenedes.com/session/sessionDetail/8a80808489d4f155018a5f77ee7500c4