El proper dimarts 12 de setembre s’obrirà la convocatòria de les subvencions per a l’adquisició de llibres de text, menjador escolar i transport escolar de l’Escola Ull de Vent (curs 2022-2023)

El proper dimarts 12 de setembre s’obrirà el termini per sol·licitar les subvencions per a l’adquisició de llibres de text de l’Escola Ull de Vent (mitjançant socialització de llibres), del menjador escolar i del transport escolar (curs 2022-2023).

A l’enllaç trobareu tota la informació sobre aquestes subvencions i com sol·licitar-les: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230908&anyp=2023&num=07899&v=i

El termini per presentar les sol·licituds va del 12 de setembre al 9 d’octubre de 2023 (ambdós inclosos).

Per demanar la subvenció heu d’adjuntar:

 • La documentació acreditativa de la identitat de les mares, pares o tutors/es legals i dels/les alumnes.
 • El llibre de família.
 • La declaració responsable segons el model normalitzat conforme les mares, pares o tutors/es legals dels/les alumnes no us trobeu en cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de beneficiaris/àries de subvencions públiques, establertes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, signada per tots/es els/les sol·licitants.
 • Certificat de l’entitat bancària on es faci constar el número de compte i la titularitat del/s sol·licitant/s.
 • Factura o factures originals o fotocòpies compulsades justificatives de la despesa derivada de l’adquisició de les fitxes o llibres de text de secundària obligatòria, a través del programa de socialització de llibres/l’ús del transport escolar intramunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedès/l’ús del servei de menjador escolar.
 • Comprovant o comprovants de pagament de la factura o factures aportades.

Tingueu en compte que per sol·licitar aquest ajut cal que:

 • Estigueu empadronats al municipi de la Bisbal del Penedès (consultar detalls a les bases).
 • Estigueu matriculats/des a l’escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès en el curs acadèmic corresponent a la convocatòria d’aquestes subvencions (2022-23).
 • Per a la convocatòria de fitxes o llibres de text: que hàgiu fet la compra dels llibres de text a través del programa de socialització de llibres.
 • Per a la subvenció de transport escolar: ser usuaris/àries del servei de transport escolar intramunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedès.
 • Per a la subvenció del menjador escolar: ser usuaris/àries del servei de menjador escolar.
 • No estigueu afectats -les mares, pares o tutors/es legals- dels/les alumnes- per cap de les prohibicions contingudes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No sigueu deutors -les mares, pares o tutors/es legals dels/les alumnes- per cap concepte davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès; o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial. Aquest requisit s’haurà de complir al llarg de tot el procediment.
 • No haver estat sancionats/ des -les mares, pares o tutors/es legals dels/les alumnes- amb resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.

CASTELLANO | El próximo martes 12 de septiembre se abrirá el plazo para solicitar las subvenciones para la adquisición de libros de texto de la Escuela Ull de Vent (mediante la socialización de libros), del comedor escolar y del transporte escolar (curso 2022-2023).

En el enlace encontraréis toda la información sobre estas subvenciones y cómo solicitarlas: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230908&anyp=2023&num=07899&v=i

El plazo para presentar las solicitudes va del 12 de septiembre al 9 de octubre de 2023.

Para solicitar la subvención tenéis que adjuntar:

 • La documentación acreditativa de la identidad de las madres, padres o tutores/as legales y de los/las alumnos/as.
 • El libro de familia.
 • La declaración responsable según el modelo normalizado conforme las madres, padres o tutores/as legales de los/las alumnos/as no os encontráis en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiarios/as de subvenciones públicas, establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, firmada por todos/as los/las solicitantes.
 • Certificado de la entidad bancaria en la que se haga constar el número de cuenta y la titularidad de los/las solicitantes.
 • Factura o facturas originales o fotocopias compulsadas justificativas del gasto derivado de la adquisición de las fichas o libros de texto de secundaria obligatoria, a través del programa de socialización de libros/el uso del transporte escolar intramunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedès/el uso del servicio de comedor escolar.
 • Comprobante o comprobantes de pago de la factura o facturas aportadas.

Tened en cuenta que para solicitar esta ayuda es necesario que:

 • Estéis empadronados en el municipio de la Bisbal del Penedès (consultar detalles en las bases).
 • Estéis matriculados/as en la escuela Ull de Vent de la Bisbal del Penedès en el curso académico correspondiente a la convocatoria de estas subvenciones (2022-23).
 • Para la convocatoria de fichas o libros de texto: que hayáis hecho la compra de los libros de texto a través del programa de socialización de libros.
 • Para la subvención de transporte escolar: ser usuarios/as del servicio de transporte escolar intramunicipal del Consell Comarcal del Baix Penedès.
 • Para la subvención del comedor escolar: ser usuarios/as del servicio de comedor escolar.
 • No estéis afectados -las madres, padres o tutores/as legales de los/las alumnos/as- por ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/20223, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
 • No seáis deudores -las madres, padres o tutores/as legales de los alumnos- por ningún concepto ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) y el Ajuntament de la Bisbal del Penedès; o bien disponer de la correspondiente resolución de prórroga, aplazamiento, moratoria o cualquier otra condición especial. Este requisito se tendrá que cumplir a lo largo de todo el procedimiento.
 • No haber sido sancionados/as -las madres, los padres o tutores/as legales de los/las alumnos/as- con resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.