L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç engeguen un Pla d’impuls de l’activitat econòmica del polígon

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat, mitjançant la Junta de Govern del 15 de maig, l’addenda del conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Tarragona per al 2023 per un import de 14.500€. Un dels objectius per al 2023 és tirar endavant el Pla d’Impuls dels Polígons d’Activitat Econòmica, que té un pressupost de 12.000€ i inclou:

  • Proposar mesures per millorar les mancances detectades i potenciar aquells punts forts que afavoreixen la competitivitat del PAE i de les empreses instal·lades.
  • Plantejar un marc de treball entre l’administració pública i els operadors de l’àrea industrial.
  • Plantejar les prioritats i els terminis per desenvolupar infraestructures o serveis segons l’interès de les empreses.

El pla treballarà sobre les àrees de sostenibilitat, que inclou les àrees d’eficiència energètica, economia circular i mobilitat; governació i gestió estratègica, que contempla la gestió publico-privada o els plans d’acció local i/o territorial, entre altres; i la promoció econòmica, que contempla l’ocupació i la formació, l’atracció de noves activitats, les sinergies amb altres polígons i les activitats.

Precampanya de Nadal

Per quart any consecutiu, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç tiraran endavant la precampanya de Nadal amb l’objectiu d’incrementar la despesa de compra als establiments bisbalencs durant aquesta època de l’any i ser un municipi referent en comerç i serveis de proximitat. Aquesta campanya anirà precedida, com és habitual, d’una formació en màrqueting i promoció en línia adreçada a comerços i establiments. L’aportació de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a aquesta campanya, en el marc de l’addenda, serà de 2.500€.

L’any 2021 es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç de Tarragona amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració per promoure accions de millora en el desenvolupament de les activitats econòmiques del municipi, que reverteixin en benefici de les empreses i els autònoms, de manera que es faciliti mantenir i incrementar la riquesa i els llocs de treball. Des d’aleshores, s’han anat aprovant addendes per als diferents exercicis amb l’objectiu de tirar endavant diferents accions i activitats al municipi.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado, mediante la Junta de Gobierno del 15 de mayo, la adenda del convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Tarragona para el 2023 por un importe de 14.500€. Uno de los objetivos para el 2023 es sacar adelante el Plan de impulso de los Polígonos de Actividad Económica, que tiene un presupuesto de 12.000€ y que incluye:

  • Proponer medidas para mejorar las carencias detectadas y potenciar aquellos puntos fuertes que favorecen la competitividad del PAE y de las empresas instaladas.
  • Plantear un marco de trabajo entre la administración pública y los operadores del área industrial.
  • Plantear las prioridades y los plazos para desarrollar infraestructuras o servicios según el interés de las empresas.

El plan trabajará sobre las áreas de sostenibilidad, que incluye las áreas de eficiencia energética, economía circular y movilidad; gobernación y gestión estratégica, que contempla la gestión público-privada o los planes de acción local y/o territorial, entre otras; y la promoción económica, que contempla la ocupación y la formación, la atracción de nuevas actividades, las sinergias con otros polígonos y las actividades.

Precampaña de Navidad

Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la Cámara de Comercio sacan adelante la precampaña de Navidad con el objetivo de incrementar el gasto de compra en los establecimientos bisbalenses durante esta época del año y ser un municipio referente en comercio y servicios de proximidad. Esta campaña irá precedida, como es habitual, de una formación de marketing y promoción en línea dirigida a comercios y establecimientos. La aportación del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para esta campaña, en el marco de la adenda, será de 2.500€.

El año 2021 se aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la Cámara de Comercio de Tarragona con el objetivo de establecer un marco de colaboración para promover acciones de mejora en el desarrollo de las actividades económicas del municipio, que reviertan en beneficio de las empresas y los autónomos, de manera que se facilite mantener e incrementar la riqueza y los puestos de trabajo. Desde entonces, se han ido aprobando adendas para los distintos ejercicios con el objetivo de sacar adelante diferentes acciones y actividades en el municipio.