Es liciten les obres de millora del barri de la Riba

La Junta de Govern del 15 de maig va aprovar la licitació de les obres de millora del barri de la Riba, en concret: les obres de canvi de la xarxa d’aigua, soterrament de l’enllumenat públic i canvi de bombetes per LED, instal·lació d’hidrants de protecció contra incendis i instal·lació de conduccions i arquetes soterrades per cablejat de telecomunicacions. El pressupost total d’aquestes actuacions ascendeix a 1.063.364,44€ (IVA inclòs) i les empreses interessades a presentar-se a la licitació ho poden fer fins al 12 de juny a les 13h.

Les obres de millora del barri de la Riba compten amb subvencions del PAM i del PUOSC, en concret, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès rebrà 484.779,81€ procedents de la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona i 198.761,28€ procedents de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). Això suposa un 64,28% del cost total de les obres. La resta s’abonarà amb imports procedents del pressupost municipal.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 15 de mayo aprobó la licitación de las obras de mejora en el barrio de la Riba, en concreto; de cambio de la red de agua, soterramiento del alumbrado público y cambio de bombillas por LED, instalación de hidrantes de protección contra incendios e instalación de conducciones y arquetas soterradas para cableado de telecomunicaciones. El presupuesto total de estas actuaciones asciende a 1.063.364,44€ (IVA incluido) y las empresas interesadas pueden presentar propuesta hasta el 12 de junio a las 13:00h.

Las obras de mejora del barrio de la Riba cuentan con subvenciones del PAM y del PUOSC, en concreto, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès recibirá 484.779,81€ procedentes de la subvención del Plan de Acción Municipal (PAM) de la Diputación de Tarragona y 198.761,28€ procedentes de la subvención del Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya (PUOSC). Esto supone un 64,28% del coste total de las obras. El resto se abonará con importes procedentes del presupuesto municipal