El Tribunal ha valorat els mèrits i ha proposat la persona amb més puntuació per ocupar la plaça d’enginyer/a tècnic/a

El dijous 18 de maig ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) el resultat del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la provisió de la plaça d’enginyer/a tècnic/a, subgrup A2, en règim funcionari de carrera.

Les 2 persones presentades van ser admeses en el procés selectiu i el Tribunal n’ha valorat els mèrits.

El Tribunal està format per un funcionari de la Diputació de Tarragona, un funcionari d’un ajuntament de la comarca i un funcionari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, i ha proposat la persona candidata amb més puntuació per cobrir la plaça.

El candidat té un termini màxim de vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació del resultat del procés selectiu al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) per presentar la documentació exigida.

Enllaç a la publicació del BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230518&anyp=2023&num=04130&v=i


CASTELLANO | El jueves 18 de mayo ha salido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT) el resultado del proceso selectivo, mediante concurso-oposición, para la provisión de la plaza de ingeniero/a técnico/a, subgrupo A2, en régimen funcionario de carrera.

Las 2 personas presentades fueron admitidas en el proceso selectivo y el Tribunal ha valorado sus méritos.

El Tribunal está formado por un funcionario de la Diputación de Tarragona, un funcionario de un ayuntamiento de la comarca y un funcionario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, y ha propuesto a la persona candidata con más puntuación para cubrir la plaza.

El candidato tiene un plazo máximo de veinte días hábiles desde el día siguiente de la publicación del resultado del proceso selectivo en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT) para presentar la documentación exigida.

Enlace a la publicación del BOP: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230518&anyp=2023&num=04130&v=i