El Punt Verd farà un nou horari a partir del dilluns 27 de març – Les Regidories de Medi Ambient i Residus han tirat endavant una inversió per fer canvis i millores en aquest espai

Amb l’objectiu de millorar la recepció i l’assessorament als usuaris en la distribució dels residus, les Regidories de Residus i Medi Ambient han tirat endavant diverses inversions i canvis al Punt Verd. A partir del dilluns 27 de març, l’horari del Punt Verd serà de quaranta hores setmanals i, en tot moment, hi haurà un gestor a la deixalleria. El nou horari serà:

De dilluns a divendres, de 9h a 14h i de 15h a 17h

Dissabtes de 9h a 14h

Aquesta setmana han començat les obres d’adequació de les instal·lacions del Punt Verd, segons les recomanacions que publica l’Agència de Residus de Catalunya. S’hi fa una inversió de 25.342,98€ (IVA inclòs), que inclou:

 • Instal·lació de nous contenidors amb nous adhesius per al dipòsit dels residus especials.
 • Tancament amb xapa per cobrir la zona on s’emmagatzemaran els residus especials (olis vegetals, minerals, líquids, refrigerants, tòners, sòlids pastosos i RAEE (Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics).
 • Construcció d’un cobert annex per cobrir la zona on es dipositen les neveres.
 • Pavimentació de la zona situada davant del cobert dels residus especials, que també inclou la reparació d’una porta per emmagatzemar productes fitosanitaris.
 • Treballs de reparacions del passadís i adequació dels lavabos.
 • Instal·lació d’una bàscula.
 • Augment de la seguretat, com ara baranes als molls de descàrrega, reparacions en el quadre elèctric i senyalització addicional.

CASTELLANO | Con el objetivo de mejorar la recepción y el asesoramiento a los usuarios en la distribución de los residuos, las Concejalías de Residuos y Medio Ambiente han sacado adelante varias inversiones y cambios en el Punto Verde. A partir del lunes 27 de marzo, el horario del Punto Verde será de cuarenta horas semanales y, en todo momento, habrá un gestor en el recinto. El nuevo horario será:

De lunes a viernes, de 9h a 14h y de 15h a 17h

Sábados de 9h a 14h

Esta semana han empezado las obras de adecuación de las instalaciones del Punto Verde, según las recomendaciones que publica la Agencia Catalana de Residuos de Cataluña. Se ha hecho una inversión de 25.342,98€ (IVA incluido), que incluye:

 • Instalación de nuevos contenedores con nuevos adhesivos en el depósito de los residuos especiales.
 • Cierre con chapa para cubrir la zona en la que se almacenan los residuos especiales (aceites vegetales, minerales, líquidos, refrigerantes, tóneres, sólidos pastosos y RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).
 • Construcción de un cubierto anexo para cubrir una zona en la que se depositan las neveras.
 • Pavimentación de la zona situada delante del cubierto de los residuos especiales, que también incluye la reparación de una puerta para almacenar productos fitosanitarios.
 • Trabajos de reparaciones del pasillo y adecuación de los lavabos.
 • Instalación de una báscula.
 • Aumento de la seguridad, como por ejemplo las barandas en los muelles de descarga, reparaciones en el cuadro eléctrico y señalización adicional.