S’aprova la relació definitiva d’admesos i exclosos en el procés selectiu d’una plaça de peó de neteja -en règim laboral fix- mitjançant concurs


El passat 23 de gener es va publicar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu d’una plaça de peó de neteja, mitjançant concurs, inclosa a l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal.
De les tretze persones presentades, quatre van quedar excloses provisionalment per no presentar la documentació necessària per avaluar els requisits i mèrits de les places. Dues d’aquestes quatre persones han presentat la documentació que faltava dins del termini fixat.
L’1 de març es va aprovar, per Decret d’alcaldia, la relació definitiva d’admesos i exclosos. El Decret designa el tribunal que valorarà els mèrits dels aspirants i fixa el dia de la valoració. Alhora, aprova convocar la prova de nivell bàsic de català A, que serà eliminatòria, per a les set persones admeses al procés selectiu. Aquesta prova es farà el dimarts 7 de març a les 9h al Centre Municipal de Cultura.
Podeu consultar la relació definitiva d’admesos i exclosos a: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=1866&ebop_any=2023


El pasado 23 de enero se publicó la relación provisional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo de una plaza de peón de limpieza, mediante concurso, incluida en la Oferta pública de ocupación para la estabilización de la ocupación temporal.
De las trece personas presentadas, cuatro quedaron excluidas provisionalmente por no presentar la documentación necesaria para evaluar los requisitos y méritos de las plazas. Dos de las cuatro personas presentaron la documentación que faltaba dentro del plazo fijado.
El 1 de marzo se aprobó, por Decreto de alcaldía, la relación definitiva de admitidos y excluidos. El Decreto designa el tribunal que valorará los méritos de los aspirantes y fija el día de la valoración. También aprueba convocar la prueba de nivel básico de catalán A, que será eliminatoria, para las siete personas admitidas en el proceso selectivo. Esta prueba se hará el martes 7 de marzo a las 9h en el Centre Municipal de Cultura.
Podéis consultar la relación definitiva de admitidos y excluidos en: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=1866&ebop_any=2023