El Tribunal ha valorat els mèrits i ha proposat les dues persones amb més puntuació per ocupar les dues places de peó de brigada d’obres públiques i reparacions

Aquest dimecres 21 de setembre s’ha reunit el Tribunal per a la provisió de dues places de peó de brigada per a obres públiques i reparacions. De les 13 persones candidates admeses, 7 havien de fer la prova de català i totes elles van resultar aptes en la prova de nivell A2 (bàsic) que van realitzar el 19 de setembre. Finalment, les 13 persones presentades van ser admeses en el procés selectiu i el Tribunal ha valorat el mèrit de totes elles.

El Tribunal està format per un funcionari de la Diputació de Tarragona, un funcionari d’un ajuntament de la comarca i un funcionari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, i ha proposat les persones candidates amb més puntuació per a les dues places de peó de brigada d’obres públiques i reparacions per mèrits, amb 70 i 50,25 punts. Els candidats tindran un termini màxim de vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació del resultat del procés selectiu al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) per presentar la documentació exigida.

Podeu consultar les actes aquí:  https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/7462ec65-0078-4c02-9828-cf666426bf78/

Enllaç a l’acta de les proves de català: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_ACTA-TRIBUNAL-CONEIX-DE-LLENGUES-Convocatoria-de-2-plaes-de-peo-de-brigada-OBRES-I-REPARACIONS-per-concurs-lliure.pdf

Enllaç a l’acta de la valoració de mèrits: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_ACTA-TRIBUNAL-VALORACIo-DE-MERITS-Convocatoria-de-2-places-de-peo-de-brigada-OBRES-I-REPARACIONS-per-concurs-lliure.pdf


CASTELLANO | Este miércoles 21 de septiembre se ha reunido el Tribunal para la provisión de dos plazas de peón de brigada para obras públicas y reparaciones. De las 13 personas candidatas admitidas, 7 tenían que hacer la prueba de catalán y todas ellas resultaron aptas en la prueba de nivel A2 (básico) que realizaron el 19 de septiembre. Finalmente, las 13 personas presentadas fueron admitidas en el proceso selectivo y el Tribunal ha valorado el mérito de todas ellas.

El Tribunal está formado por un funcionario de la Diputación de Tarragona, un funcionario de un ayuntamiento de la comarca y un funcionario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, y ha propuesto a las personas candidatas con más puntuación para las dos plazas de peón de brigada de obras públicas y reparaciones por méritos, con 70 y 50,25 puntos. Los candidatos tendrán un máximo de veinte días hábiles desde el día siguiente de la publicación del resultado del proceso selectivo en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT) para presentar la documentación exigida.

Podéis consultar las actas aquí:  https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/7462ec65-0078-4c02-9828-cf666426bf78/

Enlace al acta de las pruebas de catalán: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_ACTA-TRIBUNAL-CONEIX-DE-LLENGUES-Convocatoria-de-2-plaes-de-peo-de-brigada-OBRES-I-REPARACIONS-per-concurs-lliure.pdf

Enlace al acta de la valoración de méritos: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_ACTA-TRIBUNAL-VALORACIo-DE-MERITS-Convocatoria-de-2-places-de-peo-de-brigada-OBRES-I-REPARACIONS-per-concurs-lliure.pdf