El Tribunal ha valorat els mèrits i ha proposat les dues persones amb més puntuació per ocupar dues places de peó de brigada per a la jardineria i neteja viària

Aquest dimecres 21 de setembre s’ha reunit el Tribunal per a la provisió de dues places de peó de brigada per a la jardineria i la neteja viària. De les 15 persones candidates admeses n’hi havia 9 que havien de fer la prova de català. 8 persones van fer la prova de català de nivell A2 (bàsic) el 19 de setembre i van resultar aptes. Una novena persona no es va presentar a les proves. Finalment, 14 persones van ser admeses en el procés selectiu i el Tribunal ha valorat els mèrits de totes elles.

El Tribunal està format per un funcionari de la Diputació de Tarragona, un funcionari d’un ajuntament de la comarca i un funcionari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, i ha proposat els candidats amb més puntuació per a dues places de peons de brigada de jardineria i neteja viària, amb 60,25 i 60 punts, respectivament. Els candidats tindran un termini màxim de vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació del resultat del procés selectiu al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) per presentar la documentació exigida.

Podeu consultar les actes aquí:  https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/7462ec65-0078-4c02-9828-cf666426bf78/

Enllaç a l’acta de les proves de català: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_ACTA-TRIBUNAL-CONEIX-DE-LLENGuES-Convocatoria-de-2-places-de-peo-de-brigada-JARDI-I-NETEJA-VIARIA-per-concurs-lliure.pdf

Enllaç a l’acta de la valoració de mèrits: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_ACTA-TRIBUNAL-VALORACIo-DE-MERITS-Convocatoria-de-2-places-de-peo-de-brigada-JARDI-I-NETEJA-VIaRIA-per-concurs-lliure.pdf


CASTELLANO | Este miércoles 21 de septiembre se ha reunido el Tribunal para la provisión de dos plazas de peón de brigada para la jardinería y la limpieza vial. De las 15 personas candidatas admitidas había 9 que tenían que hacer la prueba de catalán. 8 personas hicieron la prueba de catalán de nivel A2 (básico) el 19 de septiembre y resultaron aptas. Una novena persona no se presentó a las pruebas. Finalmente, 14 personas no fueron admitidas en el proceso selectivo y el Tribunal ha valorado los méritos de todas ellas.

El Tribunal está formado por un funcionario de la Diputación de Tarragona, un funcionario de un ayuntamiento de la comarca y un funcionario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, y ha propuesto a los candidatos con más puntuación para dos plazas de peones de brigada de jardinería y limpieza vial, con 60,25 y 60 puntos, respectivamente. Los candidatos tendrán un plazo máximo de veinte días hábiles desde el día siguiente de la publicación del resultado del proceso selectivo en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT) para presentar la documentación exigida.

Podéis consultar las actas aquí:  https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/7462ec65-0078-4c02-9828-cf666426bf78/

Enlace al acta de las pruebas de catalán: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_ACTA-TRIBUNAL-CONEIX-DE-LLENGuES-Convocatoria-de-2-places-de-peo-de-brigada-JARDI-I-NETEJA-VIARIA-per-concurs-lliure.pdf

Enlace al acta de la valoración de méritos: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_ACTA-TRIBUNAL-VALORACIo-DE-MERITS-Convocatoria-de-2-places-de-peo-de-brigada-JARDI-I-NETEJA-VIaRIA-per-concurs-lliure.pdf