El Tribunal ha valorat els mèrits i ha proposat la persona amb més puntuació per ocupar la plaça de peó de brigada d’enllumenat públic

Aquest dimecres 21 de setembre s’ha reunit el Tribunal per a la provisió d’una plaça de peó de brigada per a l’enllumenat públic. De les 9 persones presentades en el procés selectiu, sis havien de fer la prova de català i van resultar aptes en la prova de nivell A2 (bàsic) que van realitzar el 19 de setembre. Finalment, les 9 persones presentades van ser admeses en el procés selectiu i el Tribunal ha valorat els mèrits de totes elles.

El Tribunal està format per un funcionari de la Diputació de Tarragona, un funcionari d’un ajuntament de la comarca i un funcionari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, i ha proposat la persona candidata amb més puntuació per a la plaça de peó de brigada d’enllumenat públic per mèrits, amb 61,45 punts. El candidat tindrà un termini màxim de vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació del resultat del procés selectiu al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) per presentar la documentació exigida.

Podeu consultar les actes aquí:  https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/7462ec65-0078-4c02-9828-cf666426bf78/

Enllaç a l’acta de les proves de català: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_ACTA-TRIBUNAL-CONEIX-DE-LLENGUES-Convocatoria-1-plaCa-de-peo-de-brigada-ENLLUMENAT-per-concurs-lliure.pdf

Enllaç a l’acta de la valoració de mèrits: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_ACTA-TRIBUNAL-VALORACIo-DE-MERITS-Convocatoria-1-plaCa-de-peo-de-brigada-ENLLUMENAT-per-concurs-lliure.pdf


CASTELLANO | Este miércoles 21 de septiembre se ha reunido el Tribunal para la provisión de una plaza de peón de brigada para el alumbrado público. De las 9 personas presentadas en el proceso selectivo, seis tenían que hacer la prueba de catalán y resultaron aptas en la prueba de nivel A2 (básico) que realizaron el 19 de septiembre. Finalmente, las 9 personas presentadas fueron admitidas en el proceso selectivo y el Tribunal ha valorado los méritos de todas ellas.

El Tribunal está formado por un funcionario de la Diputación de Tarragona, un funcionario de un ayuntamiento de la comarca y un funcionario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, y ha propuesto a la persona candidata con más puntuación para la plaza de peón de brigada de alumbrado público por méritos, con 61,45 puntos. El candidato tendrá un plazo máximo de veinte días hábiles desde el día siguiente de la publicación del resultado del proceso selectivo en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT) para presentar la documentación exigida.

Podéis consultar las actas aquí:  https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/7462ec65-0078-4c02-9828-cf666426bf78/

Enlace al acta de las pruebas de catalán: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_ACTA-TRIBUNAL-CONEIX-DE-LLENGUES-Convocatoria-1-plaCa-de-peo-de-brigada-ENLLUMENAT-per-concurs-lliure.pdf

Enlace al acta de la valoración de méritos: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2022/09/20220922_ACTA-TRIBUNAL-VALORACIo-DE-MERITS-Convocatoria-1-plaCa-de-peo-de-brigada-ENLLUMENAT-per-concurs-lliure.pdf