S’adjudica provisionalment el servei de bar de la Festa Major

Ahir dilluns 8 d’agost, a les 12h, es van obrir els sobres únics de les quatre propostes presentades a la licitació del servei de bar de la Festa Major. La mesa de contractació va valorar les quatre propostes, segons el plec de clàusules i, el mateix dilluns, l’alcaldessa va signar el Decret d’adjudicació provisional d’aquest servei a l’empresa Xenulua S.L.

Ara, l’empresa presentarà la documentació per aprovar l’adjudicació definitiva. El bar estarà ubicat a l’envelat i estarà obert des del divendres 12 d’agost fins al dimecres 17 d’agost, mentre hi hagi activitats a l’envelat.


Ayer lunes 8 de agosto, a las 12h, se abrieron los sobres únicos de las cuatro propuestas presentadas a la licitación del servicio de bar de la Fiesta Mayor. La mesa de contratación valoró las cuatro propuestas, según el pliego de cláusulas y, el mismo lunes, la alcaldesa firmó el Decreto de adjudicación provisional de este servicio a la empresa Xenulua S.L.

Ahora, la empresa presentará la documentación para aprobar la adjudicación definitiva. El bar estará ubicado en la carpa (envelat) y estará abierto desde el viernes 12 de agosto hasta el miércoles 17 de agosto, mientras haya actividades en la carpa.