S’aprova una proposta de l’Ordre del dia de la Junta de Govern local extraordinària del 21 de juny amb competències delegades del Ple

La Junta de Govern extraordinària del dimarts 21 de juny contenia -i va aprovar- una proposta amb competència delegada del Ple a la Junta de Govern:

  • Expedient 1193/2022 Aprovar els plecs de clàusules per licitar el projecte de remodelació i ampliació del poliesportiu municipal (fases 1.1 i 1.2), i la seva publicació al perfil del contractant.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la Sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les Sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu es van obrir les portes de la sala de plens a les 08:20h, perquè, qui ho desitgés, pogués assistir com a públic a l’explicació i votació d’aquest punt a la Junta de Govern. També es va gravar aquest punt de l’ordre del dia i ara publiquem el vídeo per garantir la seva publicitat.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno extraordinaria del martes 21 de junio contenía -y aprobó- una propuesta con competencia delegada del Pleno a la Junta de Gobierno:

  • Expediente 1193/2022 Aprobar los pliegos de cláusulas para licitar el proyecto de remodelación y ampliación del polideportivo municipal (fases 1.1. y 1.2), y su publicación en el perfil del contratante.

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la Sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las Sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Por este motivo se abrieron las puertas de la sala de plenos a las 08:20h, para que, quien lo desease, pudiese asistir como público a la explicación y votación de este punto en la Junta de Gobierno. También se grabó este punto en el orden del día y ahora publicamos el vídeo para garantizar su publicidad.