S’adjudica provisionalment el servei de bar i gestió de la piscina municipal

El passat 2 de juny es va aprovar, mitjançant Decret d’alcaldia, l’adjudicació provisional del servei de bar i gestió de la piscina a l’empresa SERAF Penedès SL per 36.179€ (IVA inclòs) anuals. A partir d’aquell moment, l’empresa té 10 dies per presentar la documentació justificativa i la garantia, per poder adjudicar definitivament el servei.

S’han presentat dues empreses dins del termini i s’ha adjudicat provisionalment a l’empresa amb més puntuació, segons els plecs de licitació del servei.

El contracte inclou els serveis de socorrisme, taquillatge, bar, neteja i manteniment. El contracte és per a 1 any amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any. La temporada de piscina d’enguany anirà del 18 de juny a l’11 de setembre, ambdós inclosos.


El pasado 2 de junio se aprobó, mediante Decreto de alcaldía, la adjudicación provisional del servicio de bar y gestión de la piscina a la empresa SERAF Penedès SL. por 36.179€ (IVA incluido) anuales. A partir de este momento, la empresa tiene 10 días para presentar la documentación justificativa y la garantía, para poder adjudicar definitivamente el servicio.

Se han presentado dos empresas dentro del plazo y se le ha adjudicado provisionalmente a la empresa con más puntuación, según los pliegos de licitación del servicio.

El contrato incluye los servicios de socorrismo, taquilla, bar, limpieza y mantenimiento. El contrato es para 1 año con la posibilidad de dos prórrogas de un año. La temporada de piscina de este año irá del 18 de junio al 11 de septiembre, ambos incluidos.