Comunicat de l’equip de Govern – 7 de juny de 2022

COMUNICAT DE L’EQUIP DE GOVERN

El Tribunal Superior de Justícia denega del recurs d’apel·lació presentat pels regidors del PSC de la Bisbal, on demanaven no començar les obres fins que es resolgués el contenciós que van presentar contra la licitació de les obres del poliesportiu municipal

El juny de 2021, els regidors del PSC de la Bisbal van presentar un recurs contenciós-administratiu contra la licitació de les obres del poliesportiu municipal.

En aquest contenciós, els regidors del PSC de la Bisbal demanen mesures cautelars, consistents en què l’Ajuntament no pugui començar les obres de rehabilitació de la fase 1 del poliesportiu municipal fins que es resolgui el contenciós.

El juliol de 2021 el Jutjat contenciós no admet les mesures cautelars. Els regidors del PSC, al denegar-se les mesures cautelars que havien sol·licitat, van presentar recurs d’apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè admetés aquestes mesures cautelars i no es poguessin començar les obres fins que es resolgui el contenciós.

L’Ajuntament aprova, l’agost de 2021, una despesa menor amb l’advocat Miquel M. Nolla perquè representi l’Ajuntament en aquest recurs d’apel·lació davant el Tribunal, amb un cost de 1.210€ (IVA inclòs).

El 2 de juny de 2022, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima aquest recurs d’apel·lació presentat pels regidors del PSC.

El Tribunal confirma que no es donen els requisits per adoptar les mesures cautelars i que preval l’interès públic en l’execució de l’acte impugnat.

El Tribunal condemna als regidors del PSC de la Bisbal al pagament dels costos meritats d’aquest recurs, amb un màxim de 500€.

Per tot això, l’Ajuntament continua amb la tramitació per l’execució de les obres. Actualment, el projecte modificat ja està aprovat definitivament i s’està preparant la licitació, per ser aprovada en els propers dies.

Equip de govern de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

A la Bisbal del Penedès, 7 de juny de 2022COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO

El Tribunal Superior de Justicia deniega el recurso de apelación presentado por los concejales del PSC de la Bisbal, donde solicitaban no empezar las obras hasta que se resolviese el contencioso que presentaron contra la licitación de las obras del polideportivo municipal.

En junio de 2021, los concejales del PSC de la Bisbal presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la licitación de las obras del polideportivo municipal.

En este contencioso, los concejales del PSC de la Bisbal piden medidas cautelares, consistentes en que el Ayuntamiento no pueda empezar las obras de rehabilitación de la fase 1 del polideportivo municipal hasta que se resuelva el contencioso.

En julio del 2021 el Juzgado contencioso no admite las medidas cautelares. Los concejales del PSC, al denegarse las medidas cautelares que habían solicitado, presentaron recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que admitiese estas medidas cautelares y no se pudiesen empezar las obras hasta que se resuelva el contencioso.

El Ayuntamiento aprueba, en agosto del 2021, un gasto menor con el abogado Miquel M. Nolla para que represente al Ayuntamiento en este recurso de apelación ante el Tribunal, con un coste de 1.210€ (IVA incluido).

El 2 de junio de 2022, el Tribunal de Justicia de Cataluña desestima este recurso de apelación presentado por los concejales del PSC.

El Tribunal confirma que no se dan los requisitos para adoptar las medidas cautelares y que prevalece el interés público en la ejecución del acto impugnado.

El Tribunal condena a los concejales del PSC de la Bisbal al pago de los costes devengados de este recurso, con un máximo de 500€.

Por todo ello, el Ayuntamiento continúa con la tramitación para la ejecución de las obras. Actualmente, el proyecto modificado ya está aprobado definitivamente y se está preparando la licitación, para ser aprobada en los próximos días.

Equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès

En la Bisbal del Penedès, 7 de junio de 2022