S’adjudiquen els dos habitatges socials a dues famílies bisbalenques

La Junta de govern local del 30 de maig de 2022 ha adjudicat els dos habitatges de lloguer social -les antigues cases dels mestres- a dues famílies bisbalenques amb un lloguer mensual de 125,53€ i 166,01€ per un termini de dos anys. L’import del lloguer varia en funció dels ingressos de la unitat familiar*

En total s’han rebut tres sol·licituds per optar als habitatges socials mitjançant el Registre d’entrada de l’Ajuntament. Els Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Baix Penedès van emetre els informes de proposta d’accés i la Mesa Social del 18 de maig va avaluar la situació d’emergència econòmica i social de les tres propostes presentades per Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Baix Penedès, i també va fer proposta del preu del lloguer segons els ingressos dels interessats. Així mateix, va fer proposta d’adjudicació dels dos habitatges disponibles als dos interessats amb major puntuació obtinguda. Val a dir que, la família a la qual no se li ha adjudicat, queda a l’espera de la disponibilitat d’habitatge durant tres mesos.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha reformat, recentment, dos habitatges amb l’objectiu de destinar-los a habitatge social. Aquests, a més, han estat equipats amb mobiliari, parament per a la llar, rentadora, nevera i microones.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès farà un acompanyament a les famílies adjudicatàries a través de la Regidoria de Benestar Social, el Servei d’Ocupació Municipal (SOM Bisbal) i els Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.

*El reglament estableix que els preus del lloguer dels dos habitatges socials municipals es fixaran tenint com a referència els preus oficials que estableixi l’Agència de l’habitatge de Catalunya, segons les característiques de l’habitatge, la zona on es localitzi i l’any. La Bisbal del Penedès no figura com a municipi en què es calcula l’índex, perquè no està dins de les àrees d’habitatge tens. No obstant això, el que sí que contempla l’Agència d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya és el càlcul del lloguer social obligatori quan el propietari és un gran tenidor i, el càlcul, és en funció del municipi i dels ingressos de la unitat familiar, entre d’altres. La mesa social va considerar que aquest càlcul és aplicable al lloguer social d’ambdós habitatges socials municipals.

D’altra banda, el reglament també establia que totes les persones i unitats familiars adjudicatàries haurien de poder assumir el cost del lloguer de l’habitatge. Seguint el criteri de lloguer just establert en l’article 11.3 del Decret 13/2010, el preu del lloguer dels habitatges no podrà superar el 30% dels ingressos mensuals nets de la persona i/o unitat familiar.


La Junta de Gobierno local del 30 de mayo de 2022 ha adjudicado las dos viviendas de alquiler social -las antiguas casas de los maestros- a dos familias de la Bisbal del Penedès con un alquiler mensual de 125,53€ y 166,01€ por un plazo de dos años. El importe del alquiler varía en función de los ingresos de la unidad familiar*.

En total se han recibido tres solicitudes para optar a las viviendas sociales mediante el Registro de entrada del Ayuntamiento. Los Servicios Sociales Básicos del Consell Comarcal del Baix Penedès emitieron los informes de propuesta de acceso y la Mesa Social del 18 de mayo evaluó la situación de emergencia económica y social de las tres propuestas presentadas por Servicios Sociales Básicos del Consell Comarcal del Baix Penedès, así como también hizo propuesta del precio del alquiler según los ingresos de los interesados. Así mismo, hizo propuesta de adjudicación de las dos viviendas disponibles a los dos interesados con mayor puntuación obtenida. Cabe decir que, la familia a la que no se le ha adjudicado, queda a la espera de la disponibilidad de vivienda durante tres meses.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha reformado, recientemente, dos viviendas con el objetivo de destinarlas a vivienda social. Estas, además, han sido equipadas con mobiliario, menaje del hogar, lavadora, nevera y microondas.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès les hará un acompañamiento a las familias adjudicatarias a través de la Concejalía de Bienestar Social, el Servei d’Ocupació Municipal (SOM Bisbal) y los Servicios Sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès.

*El reglamento establece que los precios del alquiler de las dos viviendas sociales municipales se fijarán teniendo como referencia los precios oficiales que establezca la Agència de l’Habitatge de Catalunya, según las características de la vivienda, la zona en la que se localice y el año. La Bisbal del Penedès no figura como municipio en el que se calcula el índice, al no estar dentro de las áreas de vivienda tensa. No obstante, lo que sí que contempla la Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya es el cálculo del alquiler social obligatorio cuando el propietario es un gran tenedor y, el cálculo, es en función del municipio y de los ingresos de la unidad familiar, entre otros. La mesa social consideró que este cálculo es aplicable al alquiler social de ambas viviendas sociales.

Por otro lado, el reglamento también establecía que todas las personas y unidades familiares adjudicatarias tendrían que poder asumir el coste del alquiler de la vivienda. Siguiendo el criterio de alquiler justo establecido en el artículo 11.3 del Decreto 13/2010, el precio del alquiler de las viviendas no podrá superar el 30% de los ingresos mensuales netos de la persona y/o unidad familiar.