L’Ajuntament millorarà la senyalització del Polígon les Planes

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat un contracte menor de senyalització horitzontal per al Polígon Les Planes per un import de 12.522,85€ (IVA inclòs) amb Pintura Decorativa Víctor Badia.

L’octubre de 2022 es va aprovar el projecte de reparcel·lació del polígon industrial Les Planes. Des que va entrar en funcionament, s’hi han instal·lat diferents empreses productores, logístiques i de serveis. Actualment, hi ha sis empreses instal·lades que ocupen més del 60% de les finques industrials. Tenint en compte que la senyalització horitzontal i vertical del polígon Les Planes és la mateixa des que es va obrir el polígon fa vint anys, l’Ajuntament ha decidit reforçar-la per garantir el bon trànsit i la seguretat, atenent l’elevat trànsit de vehicles -tant turismes com camions- i les sol·licituds de les empreses de regularitzar la circulació al polígon.


El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado un contrato menor de señalización horizontal para el Polígono Les Planes por un importe de 12.522,85€ (IVA incluido) con Pintura Decorativa Víctor Badia.

En octubre de 2022 se aprobó el proyecto de reparcelación del polígono industrial Les Planes. Desde que entró en funcionamiento, se han instalado distintas empresas productoras, logísticas y de servicios. Actualmente, hay seis empresas instaladas que ocupan más del 60% de las fincas industriales. Teniendo en cuenta que la señalización horizontal y vertical del polígono Les Planes es la misma desde que se abrió el polígono hace veinte años, el Ayuntamiento ha decidido reforzarla para garantizar el buen tráfico y la seguridad atendiendo el elevado tráfico de vehículos -tanto turismos como camiones- y las solicitudes de las empresas para regularizar la circulación en el polígono.