S’aprova el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per als programes d’ocupació de l’any 2022

La Junta de Govern del passat dilluns 28 de febrer va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per als programes d’ocupació 2022. L’aportació de l’Ajuntament de la Bisbal ascendeix a 5.260,49€.

Des del SOM Bisbal es duen a terme diverses accions formatives i ocupacionals i, alhora, es tira endavant aquest conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) perquè el municipi es pugui beneficiar de les iniciatives i accions que es duen a terme a escala comarcal i, alhora, de les subvencions per als diferents programes que es duen a terme des del CCBP.

El passat mes de novembre de 2021, el Consell d’Alcaldes va aprovar l’Acord estratègic per al desenvolupament i l’ocupació del Baix Penedès 2022, a partir del qual es van sol·licitar diverses subvencions al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i altres departaments de la Generalitat de Catalunya, les quals han estat atorgades. Es tracta de les següents:

 • Projecte Desenvolupament Local 2021: AODL (3a pròrroga)
 • Projecte Desenvolupament Local 2021: AODL (2a pròrroga)
 • Projecte Treball i Formació, MG45 i Dona 2021
 • Projecte Innovadors i Experimentals 2022
 • Projecte Pla de Foment de l’Ocupació Baix Penedès 2021
 • Accions de dinamització del comerç comarcal 2021

Gràcies a aquestes subvencions, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es pot beneficiar de diverses accions i iniciatives conjuntes. Cal dir que el Baix Penedès continua sent una comarca amb una taxa d’atur elevada. A finals de desembre de 2021, la taxa d’atur va ascendir al 15,85% (7.924 persones), una xifra que es troba significativament per sobre de la mitjana del Camp de Tarragona (12,24%) i de Catalunya. Per aquest motiu, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès i responsable de l’àrea d’Ocupació pensa que “hem de potenciar l’àrea d’Ocupació prioritzant la formació per poder donar eines a les persones per entrar al mercat laboral i, per això, tenim diversos projectes i col·laboracions en marxa en aquesta àrea. Durant el 2021 hem tirat endavant accions formatives enfocades a llocs de feina concrets que ens han permès inserir diversos treballadors en el món laboral. Aquest 2022 l’hem iniciat col·laborant amb la Cambra de Comerç de Tarragona i l’Ajuntament de Calafell en el programa d’FP Ocupacional Dual amb l’objectiu de formar persones per treballar en una empresa del polígon industrial de la Bisbal del Penedès. A més, hem obert un punt presencial d’informació i assessorament en l’àmbit de l’ocupació al Centre Municipal de Cultura”. Ferré ha volgut remarcar que “a més, des de l’Ajuntament també duem a terme diverses accions per potenciar el comerç local durant tot l’any i, en aquest conveni amb el Consell Comarcal, també hi tenen cabuda iniciatives per potenciar i donar veu al petit comerç”.


La Junta de Gobierno del pasado lunes 28 de febrero aprobó el convenio de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès para los programas de ocupación 2022. La aportación del Ayuntamiento de la Bisbal asciende a 5.260,49€.

Des del SOM Bisbal es llevan a cabo varias acciones formativas y ocupacionales y, a la vez, es lleva a cabo este convenio de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) para que el municipio se pueda beneficiar de las iniciativas y acciones que es llevan a cabo a escala comarcal y, a su vez, de las subvenciones para los distintos programas que es llevan a cabo des del CCBP.

El pasado mes de noviembre de 2021, el Consejo de Alcaldes aprobó el Acuerdo estratégico para el desarrollo y la ocupación del Baix Penedès 2022, a partir del cual se solicitaron varias subvenciones al Servicio Público de Ocupación de Cataluña y otros departamentos de la Generalitat de Cataluña, las cuales han sido otorgadas. Es trata de los siguientes:

 • Proyecto Desarrollo Local 2021: AODL (3.ª prórroga)
 • Proyecto Desarrollo Local 2021: AODL (2.ª prórroga)
 • Proyecto Trabajo y Formación, MG45 y Mujer 2021
 • Proyecto Innovadores y Experimentales 2022
 • Proyecto Plano de Fomento de la Ocupación Baix Penedès 2021
 • Acciones de dinamización del comercio comarcal 2021

Gracias a estas subvenciones, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se puede beneficiar de varias acciones e iniciativas conjuntes. Cabe decir que el Baix Penedès continúa siendo una comarca con una tasa de paro elevada. A finales de diciembre de 2021, la tasa de paro ascendió al 15,85% (7.924 personas), una cifra que es encuentra significativamente por sobrio de la media del Camp de Tarragona (12,24%) y de Cataluña. Por este motivo, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès y responsable del área de Ocupación piensa que “tenemos que potenciar el área de Ocupación priorizando la formación para poder dar herramientas a las personas para entrar en el mercado laboral y, por eso, tenemos varios proyectos y colaboraciones en marcha en esta área. Durante el 2021 hemos sacado adelante acciones formativas enfocadas a lugares de trabajo concretos que nos han permitido insertar a varios trabajadores en el mundo laboral. Este 2022 lo hemos empezado colaborando con la Cámara de Comercio de Tarragona y el Ayuntamiento de Calafell en el programa de FP Ocupacional Dual con el objetivo de formar a personas para trabajar en una empresa del polígono industrial de la Bisbal del Penedès. Además, hemos abierto un punto presencial de información y asesoramiento en el ámbito de la ocupación en el Centro Municipal de Cultura”. Ferré ha querido remarcar que “además, des del Ayuntamiento también llevamos a cabo varias acciones para potenciar el comercio local durante todo el año y, en este convenio con el Consell Comarcal, también tienen cabida iniciativas para potenciar y dar voz al pequeño comercio”.