Les obres per adequar l’EDAR de l’Esplai començaran al febrer

La Junta de Govern local ha aprovat el Pla de Seguretat i salut de les obres de millora de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de l’Esplai amb l’objectiu de poder iniciar les obres per adequar la depuradora de l’Esplai als requisits en matèria de seguretat i  adequació de la instal·lació; i control i telegestió de la instal·lació que exigeix l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

En la mateixa Junta de Govern s’ha nomenat coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres l’enginyer municipal.

El 29 de desembre de 2021 es va aprovar el contracte menor d’aquestes obres amb FCC AQUALIA SA per un import de 46.624,76€ (IVA inclòs).


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local ha aprobado el Plan de Seguridad y salud de las obres de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Esplai con el objetivo de poder iniciar las obres para adecuar la depuradora del Esplai a los requisitos en materia de Seguridad y adecuación de la instalación; y control y tele gestión de la instalación que exige la Agencia Catalana del Agua (ACA).

En la misma Junta de Gobierno ha nombrado al ingeniero municipal coordinador en materia de Seguridad y salud de las obras.

El 29 de diciembre del 2021 se aprobó el contrato menor de estas obras con FCC AQUALIA SA por un importe de 46.624,76€.