S’inicia l’expedient per a la licitació de les obres de renovació de la canonada d’abastiment d’aigua del carrer Rossinyol del Papagai

La Junta de Govern del 31 de gener de 2022 ha aprovat iniciar l’expedient de licitació de les obres de renovació de la canonada d’abastiment d’aigua al carrer Rossinyol amb la redacció del plec de clàusules que ha de regir el contracte i el procés d’adjudicació. Aquest és el pas següent a l’aprovació del projecte de renovació de la xarxa d’aigua del carrer Rossinyol del Papagai, que ja és definitiva i que permetrà resoldre els problemes històrics de calç i fuites en tubs de PVC d’aquest barri.

El pressupost base de la licitació és de 105.001,24€ (IVA inclòs) i inclou la substitució del tub de PVC DN125 per un tub nou de PEAD DN160 que distribuirà l’aigua als carrers del Papagai (de la part de la Bisbal del Penedès) que estan connectats al tub existent. També s’instal·larà un nou comptador volumètric per independitzar la major part de la xarxa de distribució d’aigua dels abonats del Papagai que pertanyen al terme municipal de la Bisbal i, per evitar el risc de fuites i avaries, s’instal·laran dues vàlvules reguladores de pressió, una a cada punt de connexió de la canonada existent. Es preveu que la durada d’aquestes obres sigui de quatre mesos.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “la xarxa de distribució d’aigua potable del Papagai presenta greus problemes de rendiment, fuites i taponaments per calç. Per aquest motiu, des del 2015 hem instal·lat un sistema de dosificació de polifosfats al dipòsit principal amb l’objectiu d’evitar la formació de taps de calç; s’ha canviat la xarxa d’aigua dels carrers Alosa i Cadernera; i s’ha estat treballant per tirar endavant el projecte de renovació d’aquesta canonada del carrer Rossinyol”. Ferré ha afegit que “aquesta canonada de distribució d’aigua potable del carrer Rossinyol és un eix vertebrador de l’abastament d’aigua en la urbanització, que ha tingut problemes històrics de calç -i de fuites en els tubs de PVC existents- per les pressions que es donen a causa de les diferències de cotes en les diferents zones del barri”.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 31 de enero de 2022 ha aprobado iniciar el expediente de licitación de las obras de renovación de la tubería de abastecimiento de agua en la calle Rossinyol con la redacción del pliego de cláusulas que tiene que regir el contrato y el proceso de adjudicación. Este es el paso siguiente a la aprobación del proyecto de renovación de la red de agua de la calle Rossinyol del Papagai, que ya es definitiva y que permitirá resolver los problemas históricos de cal y fugas en tubos de PVC de este barrio.

El presupuesto base de la licitación es de 105.001,24€ (IVA incluido) e incluye la sustitución del tubo de PVC DN125 por un tubo nuevo de PEAD DN160 que distribuirá el agua en las calles del Papagai (de la parte de la Bisbal del Penedès) que están conectados al tubo existente. También se instalará un nuevo contador volumétrico para independizar la mayor parte de la red de distribución de agua de los abonados en el Papagai que pertenecen al término municipal de la Bisbal y, para evitar el riesgo de fugas y averías, se instalarán dos válvulas reguladoras de presión, una en cada punto de conexión de la tubería existente. Se prevé que la duración de estas obras sea de cuatro meses.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “la red de distribución de agua potable del Papagai presenta graves problemas de rendimiento, fugas y taponamientos por cal. Por este motivo, desde el 2015 hemos instalado un sistema de dosificación de polifosfatos en el depósito principal con el objetivo de evitar la formación de tapones de cal; se ha cambiado la red de agua de las calles Alosa y Cadernera; y se ha estado trabajando para sacar adelante el proyecto de renovación de esta tubería de la calle Rossinyol”. Ferré ha añadido que “esta tubería de distribución de agua potable de la calle Rossinyol es un eje vertebrador del abastecimiento de agua en la urbanización, que ha tenido problemas históricos de cal -y de fugas en los tubos de PVC existentes- por las presiones que se dan debido a causa de las diferencias de cotas en las distintas zonas del barrio”