La depuradora de l’Esplai tindrà una empresa de manteniment fins a la recepció per part de l’ACA

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha aprovat -mitjançant Decret d’alcaldia- el manteniment de la depuradora de l’Esplai fins que pugui ser recepcionada pel Consell Comarcal del Baix Penedès, previ informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’empresa encarregada de fer el manteniment durant el 2022 serà Aqualia, per un import de 18.099,80€ (IVA inclòs), per un període de set mesos. Si es recepcionés abans, deixaria de fer el manteniment.

Les tasques a realitzar seran:

  • Manteniment preventiu i correctiu
  • Tractament i gestió dels residus
  • Realització de les analítiques de control i enviament a l’ACA

Aquest mes de gener començaran els treballs d’inversió, que es van aprovar a finals de l’any 2021, per adequar la depuradora de l’Esplai als requisits en matèria de seguretat i adequació de la instal·lació; i control i telegestió de la instal·lació segons les exigències de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquesta inversió és de 46.624,76€ (IVA inclòs) i la fa Aqualia. L’alcaldessa ha explicat que “com que l’empresa que fa els treballs d’inversió contractats és Aqualia, hem considerat que també sigui la que faci el manteniment durant aquests primers mesos”.


La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha aprobado -mediante Decreto de alcaldía- el mantenimiento de la depuradora de l’Esplai hasta que pueda ser recepcionada por el Consell Comarcal del Baix Penedès, previo informe favorable de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA).  La empresa encargada de hacer el mantenimiento durante el 2022 será Aqualia, por un importe de 18.099,80€ (IVA incluido), por un periodo de siete meses. Si se recepcionase antes, dejaría de hacer el mantenimiento.

Los Trabajos a realizar seran:

  • Mantenimiento preventivo y correctivo
  • Tratamiento y gestión de los residus
  • Realización de las analíticas de control y envío a la ACA

Este mes de enero empezarán los trabajos de inversión, que se aprobaron a finales del año 2021, para adecuar la depuradora de l’Esplai a los requisitos en materia de seguridad y adecuación de la instalación; y control y telegestión de la instalación según las exigencias de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Esta inversión es de 46.624,76€ (IVA incluido) y la hace Aqualia. La alcaldesa ha explicado que “como la empresa que hace los trabajos de inversión contratados es Aqualia, hemos considerado que también sea la que haga el mantenimiento durante estos primeros meses”.