Consells bàsics per evitar incidències a les instal·lacions interiors d’aigua relacionades amb les baixes temperatures

Aqualia, l’empresa que gestiona el Servei Municipal d’Aigües de la Bisbal del Penedès, fa arribar a la ciutadania alguns consells bàsics per evitar les incidències que puguin ocasionar les baixes temperatures i que poden afectar a les instal·lacions interiors particulars i als comptadors dels habitatges.

Les baixes temperatures poden afectar principalment els habitatges aïllats o adossats, si els comptadors d’aigua i les canonades exteriors no estan prou aïllades, especialment si la façana està orientada cap al nord.

Per aquest motiu, Aqualia ens fa arribar diverses recomanacions:

 • Si es tenen conduccions d’aigua o comptadors a la intempèrie o susceptibles de patir problemes de congelació, han d’estar protegits amb algun tipus de material aïllant.
 • Cal comprovar que el caixetí o armari on es troba el comptador estigui en bon estat a fi i efecte d’evitar possibles riscos.
 • En cas de congelació, no s’han de forçar mai les claus de pas. 
 • Si es detecta que la canonada interior presenta signes de congelació, cal aplicar aire calent a la zona i protegir-la amb aïllant.
 • Si hi ha previsió de no fer ús de l’aigua durant un període llarg de temps, es recomana tancar la clau de pas i buidar les canonades particulars, perquè no quedi aigua en el seu interior.
 • Un cop passades les gelades, és recomanable que es revisin les instal·lacions interiors per comprovar que no hi hagi fuites. Si visiblement no es detecta cap fuita, també es podria controlar si el comptador registra consum d’aigua, assegurant-nos que totes les aixetes estan tancades i els electrodomèstics (com ara la rentadora o el rentavaixella) no estan funcionant.

En cas d’observar una fuita d’aigua, Aqualia aconsella que es facin les reparacions necessàries tan aviat com sigui possible per evitar danys materials i un consum innecessari d’aigua. Cal recordar que el manteniment de la instal·lació interior és una responsabilitat individual de cada particular.

Aqualia recorda que, davant de qualsevol incidència, teniu a la vostra disposició el Centre d’Atenció al Client -telèfon 900 81 40 81- on també seran ateses les consultes i dubtes al respecte.


CASTELLANO | Consejos básicos para evitar incidencias en las instalaciones interiores de agua relacionadas con las bajas temperaturas

Aqualia, la empresa que gestiona el Servicio Municipal de Aguas de la Bisbal del Penedès, hace llegar a la ciudadanía algunos consejos básicos para evitar las incidencias que puedan ocasionar las bajas temperaturas y que pueden afectar a las instalaciones interiores particulares y los contadores de las viviendas.

Las bajas temperaturas pueden afectar principalmente las viviendas aisladas o adosadas, si los contadores de agua y las tuberías exteriores no están suficientemente aisladas, especialmente si la fachada está orientada hacia el norte.

Por este motivo, Aqualia nos hace llevar varias recomendaciones:

 • Si se tienen conducciones de agua o contadores en la intemperie o susceptibles de sufrir problemas de congelación, deben estar protegidos con algún tipo de material aislante.
 • Hay que comprobar que el cajetín o armario en el que se encuentra el contador esté en buen estado para evitar posibles riesgos.
 • En caso de congelación, no hay que forzar nunca las llaves de paso.
 • Si se detecta que la tubería interior presenta señales de congelación, hay que aplicar aire caliente en la zona y protegerla con aislante.
 • Si hay previsión de no hacer uso del agua durante un periodo largo de tiempo, se recomienda cerrar la llave de paso y vaciar las tuberías particulares, para que no quede agua en su interior.
 • Una vez pasadas las heladas, es recomendable que se revisen las instalaciones interiores para comprobar que no haya fugas. Si visiblemente no se detecta ninguna fuga, también se podría controlar si el contador registra consumo de agua, asegurándonos de que todos los grifos están cerrados y los electrodomésticos (como por ejemplo la lavadora o el lavavajillas) no están funcionando.

En caso de observar una fuga de agua, Aqualia aconseja que se hagan las reparaciones necesarias tan pronto como sea posible para evitar daños materiales y un consumo innecesario de agua. Cabe recordar que el mantenimiento de la instalación interior es una responsabilidad individual de cada particular.

Aqualia recuerda que, ante cualquier incidencia, tenéis a vuestra disposición el Centro de Atención al Cliente -teléfono 900 81 40 81 -donde también serán atendidas las consultas y dudas al respecto.