COMUNICAT DE L’EQUIP DE GOVERN – El Jutjat Contenciós és favorable a l’Ajuntament, denegant de nou la mesura cautelar de Club siglo XX on demanaven suspendre l’execució de les obres fins que es resolgués el contenciós

El Jutjat Contenciós és favorable a l’Ajuntament, denegant de nou la mesura cautelar de Club siglo XX on demanaven suspendre l’execució de les obres fins que es resolgués el contenciós

L’octubre de 2021, Club Siglo XX va presentar un recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament, el tercer que presenten  contra el projecte o les obres del poliesportiu municipal.

En aquest tercer contenciós, l’entitat Club Siglo XX exposa el següent motiu: segons l’entitat, les obres de rehabilitació del poliesportiu municipal afecten una part de la finca que l’entitat tenia llogada i que l’Ajuntament no té cap títol jurídic per afectar una part de les que utilitzen per fer les obres de millora. Es refereixen a una part no construïda.

El que demana l’entitat en aquest tercer contenciós és que s’impedeixi que l’Ajuntament faci obres en aquesta part que diuen que està afectada.

També van demanar mesures cautelars al jutjat, demanant que no comencin les obres de rehabilitació i millora del poliesportiu municipal fins que no es resolgui el contenciós.

La setmana del 10 de gener ha arribat la resolució del jutjat sobre les mesures cautelars: denega aquestes mesures a Club Siglo XX i li imposa unes costes de 100€.

Per tant, l’Ajuntament no ha d’aturar el procediment d’adjudicació ni d’inici de les obres.

Per resoldre les mesures cautelars, l’Ajuntament va contractar el servei jurídic a través del Consell Comarcal del Baix Penedès. El cost per resoldre aquestes mesures cautelars ha estat de 1.060€ (IVA inclòs).

Cal recordar que el contracte del 2013 subscrit entre l’Ajuntament i Club Siglo XX, era llogar una part de les edificacions del poliesportiu municipal a l’entitat, permetent que llogués el bar. Es va aprovar per Ple la nul·litat de ple dret d’aquest contracte segons diversos informes i dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. L’entitat Club Siglo XX va presentar un contenciós (el segon que presenta contra l’Ajuntament) contra aquesta nul·litat, que està pendent de resoldre’s al Jutjat.

A La Bisbal del Penedès, 17 de gener de 2022


COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO

El Juzgado Contencioso es favorable al Ayuntamiento, denegando de nuevo la medida cautelar del Club Siglo XX donde solicitaban suspender la ejecución de las obras hasta que se resolviera el contencioso

En octubre de 2021, Club Siglo XX presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento, el tercero que presentan contra el proyecto o las obras del polideportivo municipal.

En este tercer contencioso, la entidad Club Siglo XX expone el siguiente motivo: según la entidad: las obras de rehabilitación del polideportivo municipal afectan a una parte de la finca que la entidad tenía alquilada y que el Ayuntamiento no tiene ningún título jurídico para afectar una parte de las que utilizan para hacer las obras de mejora. Se refieren a una parte no construida.

Lo que solicita la entidad en este tercer contencioso es que se impida que el Ayuntamiento haga obras en esta parte que dicen que está afectada.

También solicitaron medidas cautelares al juzgado, solicitando que no empiecen las obras de rehabilitación y mejora del polideportivo municipal hasta que no se resuelva el contencioso.

La semana del 10 de enero ha llegado la resolución del juzgado sobre las medidas cautelares: deniega estas medidas al Club Siglo XX y le impone unas costas de 100€.

Por tanto, el Ayuntamiento no tiene que parar el procedimiento de adjudicación ni el inicio de las obras.

Para resolver las medidas cautelares, el Ayuntamiento contrató el servicio jurídico a través del Consell Comarcal del Baix Penedès. El coste para resolver estas medidas cautelares ha sido de 1.060€ (IVA incluido).

Cabe recordar que el contrato del 2013 suscrito entre el Ayuntamiento y Club Siglo XX, era para alquilar una parte de las edificaciones del polideportivo municipal a la entidad, permitiendo que alquilase el bar. Se aprobó por Pleno la nulidad de pleno derecho de este contrato según varios informes y dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. La entidad Club Siglo XX presentó un contencioso (el segundo que presenta contra el Ayuntamiento) contra esta nulidad, que está pendiente de resolverse en el Juzgado.

         En la Bisbal del Penedès, 17 de enero de 2022