S’adjudica provisionalment la redacció del projecte de construcció i rehabilitació de “la fassina”

La Junta de govern del 13 de desembre va acordar adjudicar provisionalment la redacció del projecte de construcció de magatzems per a la brigada municipal -i altres espais de la fassina- i de la rehabilitació de la torre de la fassina a l’empresa EDDAB Arquitectura SLP.

L’adjudicació provisional s’ha fet per un import de 15.000€ i un termini d’un mes per a la redacció del projecte. Ara l’empresa té set dies per presentar la documentació requerida i es podrà adjudicar definitivament.

El termini de licitació de la redacció del projecte de construcció i rehabilitació de “la fassina” va iniciar-se el 25 d’octubre i s’hi van presentar un total de 10 empreses.


La Junta de gobierno del 13 de diciembre acordó adjudicar provisionalmente la redacción del proyecto de construcción de almacenes para la brigada municipal -y otros espacios de la fassina– y de la rehabilitación de la torre de la fassina a la empresa EDDAB Arquitectura SLP.

La adjudicación provisional se ha hecho por un importe de 15.000€ y un plazo de un mes para la redacción del proyecto. Ahora la empresa tiene siete días para presentar la documentación requerida y se podrá adjudicar definitivamente.

El plazo de licitación de la redacción del proyecto de construcción y rehabilitación de “la fassina” se inició el 25 de octubre y se presentaron un total de 10 empresas.