El dimecres 1 de desembre a les 13h es farà un sorteig per decidir la proposta guanyadora del concurs del servei de bar i botiga del local social de Can Gordei

El passat divendres 26 de novembre es va reunir la mesa de contractació del procediment de concurs del servei de bar i botiga del local social de Can Gordei amb l’objectiu d’obrir el tercer sobre dels licitadors presentats al procediment de concurs, és a dir, el sobre corresponent als criteris avaluables automàticament.

Quan es van calcular les puntuacions de cada proposta dels criteris avaluables automàticament (la millora de l’alça del cànon a abonar mensualment i l’ampliació d’horari del període mínim d’obertura) es va donar el cas que hi va haver un empat en la puntuació total de dues de les propostes presentades.

Tenint en compte que les bases reguladores que regeixen la concessió d’aquesta llicència no especifiquen el procediment a seguir en cas d’empat entre les proposicions presentades, s’ha convocat la celebració d’un sorteig per desfer l’empat entre les dues proposicions amb més puntuació. Aquest sorteig tindrà lloc el dimecres 1 de desembre, a les 13h, a la sala de Plens i serà obert al públic.


El pasado viernes 26 de noviembre se reunió la mesa de contratación del procedimiento de concurso del servicio de bar y tienda del local social de Can Gordei con el objetivo de abrir el tercer sobre de los licitadores presentados en el procedimiento de concurso, es decir, e sobre correspondiente a los criterios evaluables automáticamente.

Cuándo se calcularon las puntuaciones de cada propuesta de los criterios evaluables automáticamente (la mejora al alza del cánon a abonar mensualmente y la ampliación del horario del periodo mínimo de apertura) se dio el caso de que hubo un empate en la puntuación total de dos de las propuestas presentadas.

Teniendo en cuenta que las bases reguladoras que rigen la concesión de esta licencia no especifican el procedimiento a seguir en caso de empate entre las proposiciones presentadas, se ha convocado la celebración de un sorteo para deshacer el empate entre las dos proposiciones con más puntuación. Este sorteo tendrá lugar el miércoles 1 de diciembre, a las 13h, en la sala de Plenos y será abierto al público.