El divendres 26 de novembre s’obrirà el tercer sobre de les propostes presentades al concurs del servei de bar i botiga del local social de Can Gordei

Aquest dijous 25 de novembre s’ha reunit la mesa de contractació del procediment de concurs del servei de bar i botiga del local social de Can Gordei.

Dins del termini per presentar propostes, que anava del 5 al 18 de novembre de 2021, s’hi van presentar un total de quatre propostes. Aquestes propostes constaven de tres sobres -tal com establien els plecs de clàusules-, uns sobres que romanen tancats i custodiats per secretaria fins al moment de les reunions de la mesa de contractació, en què es fan les obertures de sobres.

Dilluns es van obrir els sobres 1 -que conté la documentació administrativa- i 2 -que conté la documentació a valorar segons els criteris que depenen d’un judici de valor. Avui dijous s’ha fet la valoració segons els criteris que s’indicaven en els plecs de clàusules (l’oferta gastronòmica prèvia, l’oferta complementària, l’organització del servei, els preus dels productes o el pla de neteja).

Està previst que demà divendres 26 de novembre a les 9h del matí s’obri el sobre 3, que és la valoració de criteris avaluables automàticament (la millora a l’alça del cànon a abonar mensualment i l’ampliació d’horari del període mínim d’obertura). L’obertura del tercer sobre es farà a la Sala de plens i estarà oberta al públic. Avui s’ha publicat l’avís al perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncementDetails.pscp?reqCode=view&cn=90678174&type=cn&anouncementId=91984495

La mesa de contractació està formada per la secretària, la interventora, l’enginyer municipal i l’alcaldessa.


CASTELLANO | Este jueves 25 de noviembre se ha reunido la mesa de contratación del procedimiento de concurso del servicio de bar y tienda del local social de Can Gordei.

Dentro del plazo para presentar propuestas, que iba del 5 al 18 de noviembre, se presentaron un total de cuatro propuestas. Estas propuestas constaban de tres sobres -tal como establecían los pliegos de cláusulas-, unos sobres que permanecen cerrados y custodiados por secretaría hasta el momento de las reuniones de la mesa de contratación, en que se hacen las aperturas de sobres.

El lunes se abrieron los sobres 1-que contiene la documentación administrativa- y 2 -que contiene la documentación a valorar según los criterios que dependen de un juicio de valor. Hoy jueves se ha hecho la valoración según los criterios que se indicaban en los pliegos de cláusulas (la oferta gastronómica previa, la oferta complementaria, la organización del servicio, los precios de los productos o el plan de limpieza).

Está previsto que mañana viernes 26 de noviembre a las 9h de la mañana se abra el sobre 3, que es la valoración de criterios evaluables automáticamente (la mejora al alza del canon a abonar mensualmente y la ampliación de horario del periodo mínimo de apertura). La apertura del tercer sobre se hará en la Sala de plenos y estará abierta al público. Hoy se ha publicado el aviso en el perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncementDetails.pscp?reqCode=view&cn=90678174&type=cn&anouncementId=91984495

La mesa de contratación está formada por la secretaria, la interventora, el ingeniero municipal y la alcaldesa.