La Junta de Govern ha aprovat l’atorgament de subvencions escolars del curs 2021/22 per un total de 12.753,27€

La Junta de Govern ha aprovat l’atorgament de subvencions escolars del curs 2021/22 per un total de 12.753,27€

La Junta de Govern local del dilluns 22 de novembre ha aprovat atorgar les següents subvencions:

Subvencions de menjador de l’Escola Ull de Vent:

18 famílies han presentat sol·licitud i s’atorga la subvenció a les 18 famílies, ja que totes compleixen els requisits. L’import total és de 4.284,55€.

Subvencions de transport escolar de l’Escola Ull de Vent:

6 famílies han presentat sol·licitud i s’atorga una subvenció de 81€ a una família beneficiària. Les altres 5 famílies no han pogut rebre la subvenció perquè: en 4 casos s’ha presentat la sol·licitud fora de termini i en 1 cas la família no està al corrent de pagament amb BASE o Hisenda o la Seguretat Social.

Subvencions per als llibres de l’Institut Coster de la Torre:

55 famílies han presentat sol·licitud. S’atorguen les subvencions a 43 famílies per un import total de 8.387,72€, ja que compleixen els requisits.

10 famílies no han pogut rebre la subvenció pels següents motius: 2 famílies han presentat la sol·licitud fora de termini, 2 famílies no compleixen els requisits, 6 famílies no estan al corrent de pagament amb BASE, Hisenda o la Seguretat Social.

Una vegada aprovades les subvencions, el proper pas serà aprovar-ne el pagament, en una nova Junta de Govern local. A partir d’aquell moment es procedirà a fer el pagament a les famílies beneficiàries.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local del lunes 22 de noviembre ha aprobado otorgar las siguientes subvenciones:

Subvenciones de comedor de la Escola Ull de Vent:

18 familias han presentado solicitud y se otorga la subvención a las 18 familias, ya que todas cumplen los requisitos. El importe total es de 4.284,55€.

Subvenciones de transporte escolar de la Escola Ull de Vent:

6 familias han presentado solicitud y se otorga una subvención de 81€ a una familia beneficiaria. Las otras 5 familias no han podido recibir la subvención porque: en 4 casos se ha presentado la solicitud fuera de plazo y en 1 caso la familia no está al corriente de pago con BASE o Hacienda o la Seguridad Social.

Subvenciones para los libros del Instituto Coster de la Torre:

55 familias han presentado solicitud. Se otorgan las subvenciones a 43 familias por un importe total de 8.387,72€ ya que cumplen los requisitos.

10 familias no han podido recibir la subvención por los siguientes motivos: 2 familias han presentado la solicitud fuera de plazo, 2 familias no cumplen los requisitos, 6 familias no están al corriente de pago con BASE, Hacienda o la Seguridad Social.

Una vez aprobadas las subvenciones, el próximo paso será aprobar su pago, en una nueva Junta de Gobierno local. A partir de aquel momento se procederá a realizar el pago a las familias beneficiarias.