S’ha convocat una Junta de Govern local per al dilluns 22 de novembre amb dos punts amb competència delegada del Ple

S’ha convocat una Junta de Govern local per al dilluns 22 de novembre i, entre les propostes que s’eleven a la Junta, n’hi ha dues que són amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern:

  • Retirada del cinquè classificat i petició de documentació al sisè classificat del procediment de contractació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal.
  • Iniciar procediment de penalització, si s’escau, a la quarta empresa classificada en l’adjudicació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu, el dilluns 22 de novembre, a les 19:15h, s’obriran les portes de la sala de Plens perquè, qui ho desitgi, pugui assistir com a públic a l’explicació i votació d’aquests punts de la Junta de Govern.

Per tot plegat, s’ha fet arribar la informació d’aquestes propostes als regidors i regidores de l’oposició, convidant-los assistir com a públic. Tot i que aquests punts s’obren a l’assistència de públic, també es gravaran i es publicarà el vídeo durant els propers dies per garantir la seva publicitat.


CASTELLANO | Se ha convocado una Junta de Gobierno local para el lunes 22 de noviembre y, entre las propuestas que se elevan a la Junta, hay dos que son con competencia del Pleno delegada a la Junta de Gobierno:

  • Retirada del quinto clasificado y petición de documentación al sexto clasificado del procedimiento de contratación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal.
  • Iniciar procedimiento de penalización, si corresponde, a la cuarta empresa clasificada en la adjudicación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal.

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Por este motivo, el lunes 22 de noviembre, a las 19:15h, se abrirán las puertas de la Sala de Plenos para que, quien lo desee, pueda asistir como público a la explicación y votación de estos puntos de la Junta de Gobierno.

Por todo ello, se les ha hecho llegar a los concejales y concejalas de la oposición la información sobre estas propuestas, invitándoles a asistir como público. Aunque estos puntos se abren a la asistencia de público, también se grabarán y se publicará el vídeo durante los próximos días para garantizar su publicidad.