Propostes de l’Ordre del dia de la Junta de Govern local del 08 de novembre de 2021 amb competències delegades del Ple

La Junta de Govern del dilluns 8 de novembre incloïa -i va aprovar- quatre propostes amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern:

  • Retirada del quart classificat del procediment de contractació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal i petició de documentació al cinquè classificat del procediment de contractació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal.
  • Iniciar procediment de penalització, si s’escau, a les primeres empreses en l’adjudicació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal (són tres punts diferents de la Junta de Govern, un per empresa). Les tres empreses classificades -i que han retirat les seves ofertes- podran presentar les al·legacions que considerin oportunes, durant un termini de 10 dies, davant la sol·licitud de penalització i prohibició de contractació d’aquestes empreses per part de l’Ajuntament que van demanar els regidors del PSC a través de recursos de reposició.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu a les 19:15h del dilluns 8 de novembre es van obrir les portes de la sala de Plens perquè qui ho desitgés pogués assistir com a públic durant l’aprovació d’aquests punts de la Junta de Govern. Tot i que l’aprovació d’aquests punts podia comptar amb la presència de públic, també es van gravar aquests punts i ara publiquem el vídeo a Youtube per garantir la seva publicitat. Per tot plegat, els regidors de l’oposició van rebre prèviament la informació sobre aquestes propostes a la seva bústia de correu electrònic.


La Junta de Gobierno del lunes 8 de noviembre incluía -y aprobó- cuatro propuestas con competencia del Pleno delegadas a la Junta de Gobierno:

  • Retirada del cuarto clasificado del procedimiento de contratación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal y petición de documentación al quinto clasificado del procedimiento de contratación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal.
  • Iniciar procedimiento de penalización, si corresponde, a las tres primeras empresas en la adjudicación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal (se trata de tres puntos distintos de la Junta de Gobierno, uno por empresa). Las tres empresas clasificadas en primer lugar -y que han retirado sus ofertas- podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas, durante un plazo de 10 días, ante la solicitud de penalización y prohibición de contratación de estas empresas por parte del Ayuntamiento que solicitaron los concejales del PSC a través de recursos de reposición. 

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, del 26 de septiembre. Por este motivo, a las 19:15h del lunes 8 de noviembre se abrieron las puertas de la sala de Plenos para que quien lo desease pudiese asistir como público durante la aprobación de estos puntos de la Junta de Gobierno. Aunque la aprobación de estos puntos podía contar con la presencia de público, también se grabaron estos puntos y ahora publicamos el vídeo en Youtube para garantizar su publicidad. Por todo ello, los concejales de la oposición recibieron previamente la información sobre estas propuestas en su buzón de correo electrónico.