S’aprova inicialment el projecte de renovació de la xarxa d’aigua del carrer Rossinyol del Papagai

La inversió també millorarà el servei en els carrers Alosa, Gavina, Àliga coronada, Cadernera, Esparver i Garsa Reial

La Junta de govern extraordinària del 29 d’octubre de 2021 va aprovar inicialment el projecte de renovació de la xarxa d’aigua del carrer Rossinyol i ara se sotmetrà a informació pública fins al 23 de desembre, ja que el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona ha procedit a la seva publicació aquest dimarts 9 de novembre de 2021: diputaciodetarragona.cat

Aquest projecte s’ha aprovat amb  els objectius de resoldre l’estrenyiment produït per la calç; instal·lar vàlvules reguladores de pressió que evitin avaries i la manca de rendiment per fuites; i independitzar la xarxa de distribució d’aigua per a un 90% dels abonats del Papagai que pertanyen al terme municipal de la Bisbal del Penedès.

Una vegada passat el termini d’informació pública, el projecte s’entendrà definitivament aprovat sempre que no s’hi hagin presentat al·legacions. Una vegada aprovat el projecte, es procedirà a licitar l’obra, ja que l’Ajuntament compta amb partida pressupostària de 2021 per a dur a terme aquesta inversió, que està previst que tingui un cost de 105.001,24€ (IVA inclòs).

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “aquesta inversió suposarà un pas endavant per als veïns del Papagai, ja que la xarxa de distribució d’aigua potable del Papagai presenta problemes greus de rendiment, fuites i taponaments per calç i, per aquest motiu, en els últims tres anys s’han renovat les canonades dels carrers Alosa i Cadernera i s’ha instal·lat un sistema de dosificació de polifosfats al dipòsit principal per tal d’evitar la formació de taps de calç. Ara, amb aquesta nova inversió al carrer Rossinyol, resoldrem problemes i millorarem el servei en diversos carrers, ja que l’aigua dels carrers Alosa, Gavina, Àliga coronada, Cadernera, Esparver i Garsa Reial prové del carrer Rossinyol”.

Podeu trobar el projecte al portal de transparència: bisbalpenedes.eadministracio.cat


Se aprueba inicialmente el proyecto de renovación de la red de agua de la calle Rossinyol del Papagai

La inversión también mejorará el servicio en las calles Alosa, Gavina, Àliga coronada, Cadernera, Esparver y Garsa Reial

CASTELLANO | La Junta de gobierno extraordinaria del 29 de octubre de 2021 aprobó inicialmente el proyecto de renovación de la red de agua de la calle Rossinyol y ahora se someterá a información pública hasta el 23 de diciembre, ya que el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona ha procedido a su publicación este martes 9 de noviembre de 2021: diputaciodetarragona.cat

Este proyecto se ha aprobado con los objetivos de resolver el estreñimiento producido por la cal, instalar válvulas reguladoras de presión que eviten averías y la falta de rendimiento por fugas; e independizar la red de distribución de agua para un 90% de los abonados del Papagai que pertenecen al término municipal de la Bisbal del Penedès.

Una vez haya pasado el plazo de información pública, el proyecto se entenderá definitivamente aprobado siempre que no se hayan presentado alegaciones. Una vez aprobado el proyecto, se procederá a licitar la obra, ya que el Ayuntamiento cuenta con partida presupuestaria del 2021 para llevar a cabo esta inversión, que está previsto que tenga un coste de 105.001,24€ (IVA incluido).

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “esta inversión supondrá un paso adelante para los vecinos del Papagai, ya que la red de distribución de agua potable del Papagai presenta problemas graves de rendimiento, fugas y taponamientos por cal y, por este motivo, en los últimos tres años se han renovado las tuberías de las calles Alosa y Cadernera y se ha instalado un sistema de dosificación de polifosfatos en el depósito principal con tal de evitar la formación de tapones de cal. Ahora, con esta nueva inversión en la calle Rossinyol, resolveremos problemas y mejoraremos el servicio en varias calles, ya que el agua de las calles Alosa, Gavina, Àliga coronada, Cadernera, Esparver y Garsa Reial proviene de la calle Rossinyol”.

Podéis encontrar el proyecto en el portal de transparencia: bisbalpenedes.eadministracio.cat