Aquest dimecres ha tingut lloc un acte informatiu sobre la MAT “Clúster Begues” a la Bisbal del Penedès

La plaça Pau Casals de la Bisbal del Penedès ha acollit, aquest dimecres al vespre, un acte informatiu sobre la MAT “Clúster Begues” adreçat als veïns de la Bisbal del Penedès. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; la primera tinenta d’alcaldia, Judith Vidal; la segona tinenta d’alcaldia i regidora de Medi Ambient i Territori, Leo Uceda; Esther Ruiz com a representant de la plataforma No a la MAT de La Bisbal del Penedès; i Marc Robert com a representant del GEVEN i SOS Penedès.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès ha obert l’acte explicant que “a Catalunya, el projecte afecta “121km amb 378 línies d’alta tensió, amb torres de més de 30 metres de diàmetre i entre 50 i 70 metres d’alçada. És un projecte privat de transport d’energia en una MAT, prescindint del transport a través d’Endesa i, per això, construeix una nova línia només d’Aragó a l’Àrea metropolitana sense que pugui haver-hi cap més connexió entremig. No aporta cap benefici al territori per on passa”.

Ferré defensa que “l’Àrea metropolitana està molt lluny dels objectius renovables i, aquesta empresa privada vol fer aquest projecte per portar energia renovable a l’àrea metropolitana i que així compleixin els objectius”. La batllessa ha afegit que “si s’aprovés, crearia un precedent de tenir línies privades independents per tot el territori. I la problemàtica de qui manté aquestes línies després”.

Quant a la Bisbal del Penedès, la línia “ens travessa el municipi en 7,8km i 27 torres. És el municipi més afectat de la comarca i afecta 145 parcel·les de 65 propietaris”. L’alcaldessa bisbalenca ha plantejat una alternativa que “seria reubicar el traçat soterrant-la i fent-la passar paral·lela o annexa a l’autopista AP-7 i C-32, per espais de les mateixes autopistes”. Tot i això, defensa que “la millor alternativa és que aquest projecte no tiri endavant i que entre tots treballem per un pla energètic de país que tingui en compte el territori i es concreti en plans de vegueria i locals”. Ferré ha conclòs explicant que “des de l’Ajuntament hem començat a treballar juntament amb altres municipis de la comarca, el projecte de comunitats energètiques pel municipi”.

Al seu torn, Esther Ruiz, representant de la Plataforma No a la MAT de la Bisbal del Penedès ha relatat que “nosaltres vam aparèixer després que aparegués el projecte al BOE i veiéssim com afectava al municipi aquest projecte. Aleshores ens vam unir uns quants veïns per poder buscar informació i saber quin seria l’impacte ambiental, patrimonial, visual i de salut que podria comportar aquesta instal·lació al municipi”. Ruiz ha afegit que el projecte “té una petjada greu a nivell de municipi i de territori i a partir d’aquí nosaltres hem començat a mobilitzar-nos. Amb prou feines teníem informació però ja vam començar a informar la gent sobre el fet que hi havia la possibilitat de fer al·legacions i que aquestes al·legacions poguessin arribar a l’Ajuntament i l’Ajuntament les pugués enviar al govern”.

Quant a la plataforma, Ruiz a explicat que “a partir d’ara la nostra intenció és ajudar la gent tot el que puguem, informar els veïns, si la gent vol col·laborar nosaltres estem al seu abast amb tot el que necessitin i sobretot intentar fer actes de protesta i unir-nos amb la resta de municipis afectats per poder treballar i aconseguir que aquesta línia, si pot ser, no s’arribi a fer”.

Al seu torn, Marc Robert, representant de SOS Penedès i el GEVEN, ha explicat que “és un projecte del tot innecessari” i “no podem acceptar que ens imposin infraestructures com aquesta, nosaltres diem no per la sèrie de valors que tenim, perquè no volem perdre el nostre paisatge” i ha explicat l’impacte que tindria aquest projecte en el territori. Robert defensa que “és un ‘sense sentit’ generar l’energia a 200kms d’on es consumeix, quan tothom sap que el transport de l’energia ja provoca unes pèrdues importants de la quantitat d’energia que es genera i com més baixa la tensió encara més” i ha defensat la idea de “fer energia de proximitat: com més descentralitzada i propera als llocs de consum, molt millor en tots els aspectes: per evitar els impactes que suposa el seu transport, la seva implantació i també per aprofitar-la al màxim i de forma més justa i equitativa”. Robert pensa que aquest projecte “s’acumula a l’allau de projectes que ja existeixen al territori” i ha fet cinc cèntims com afectaria aquest projecte al territori quant al paisatge -com ara les vinyes, l’enoturisme o la gran quantitat de barraques de pedra seca que tenim al territori-, la biodiversitat -com ara l’àliga cuabarrada-, l’entorn, l’agricultura o els elements arquitectònics. Per últim, ha volgut esmentar el fet que les línies passin molt a prop per zones habitades i de com això pot afectar la salut. En el cas de la Bisbal del Penedès, Robert ha explicat que “passa molt a prop de l’institut, on van a estudiar cada dia centenars d’estudiants de la Bisbal i la comarca, ja hi ha una altra línia elèctrica de molt alta tensió molt a prop, aquesta s’afegiria i multiplicaria per dos la potència que hi ha a tocar per on cada dia passen els infants i els joves de la comarca, i al llarg del seu recorregut, el projecte passa molt a prop de llocs que estan habitats, com ara l’Ortigós, la Torregassa, Cornudella, Lletger… La OMS ja ha reconegut els afectes que hi ha de les ones electromagnètiques que generen aquestes torres de molt alta tensió provocant càncers, alteracions fisiològiques i psicològiques fins i tot sobre les persones, tot i que hi ha debat científic per determinar l’abast d’aquestes possibles lesions, però en salut i en termes mediambientals el que ha de prevaldre sempre és la precaució”.

Fins aquest dimecres l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha recollit un total de 400 al·legacions. L’alcaldessa bisbalenca ha explicat que les persones que vulguin al·legar poden seguir-ho fent, adreçant-se a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, fins al 28 de setembre de 2021.

CASTELLANO | La plaza Pau Casals de la Bisbal del Penedès ha acogido, este miércoles al atardecer, un acto informativo sobre la MAT “Clúster Begues” dirigido a los vecinos de la Bisbal del Penedès. El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; la primera teniente de alcaldía, Judith Vidal; la segunda teniente de alcaldía y concejala de Medio Ambiente y Territorio, Leo Uceda; Esther Ruiz como representante de la plataforma No a la MAT de La Bisbal del Penedès; y Marc Robert como representante del GEVEN y SOS Penedès.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès ha abierto el acto explicando que “en Cataluña, el proyecto afecta a 121km con 378 líneas de alta tensión, con torres de más de 30 metros de diámetro y entre 50 y 70 metros de altura. Es un proyecto privado de transporte de energía en una MAT, prescindiendo del transporte a través de Endesa y, por eso, construye una nueva línea solo de Aragón al área metropolitana sin que pueda haber ninguna otra conexión entremedio. No aporta ningún beneficio en el territorio por donde pasa”.

Ferré defiende que “el área metropolitana está muy lejos de los objetivos renovables y, esta empresa privada quiere hacer este proyecto para llevar energía renovable al área metropolitana y que así cumplan los objetivos”. La alcaldesa ha añadido que “si se aprobara, crearía un precedente de tener líneas privadas independientes por todo el territorio. Y la problemática de quién mantiene estas líneas después”.

En cuanto a la Bisbal del Penedès, la línea “atraviesa el municipio en 7,8km y 27 torres. Es el municipio más afectado de la comarca y afecta a 145 parcelas de 65 propietarios”. La alcaldesa de La Bisbal ha planteado una alternativa que “seria reubicar el trazado soterrándola y haciéndola pasar paralela o anexa a la autopista AP-7 y C-32, por espacios de las mismas autopistas”. Aun así, defiende que “la mejor alternativa es que este proyecto no salga adelante y que entre todos trabajemos por un plan energético de país que tenga en cuenta el territorio y se concrete en planes de vegueria y locales”. Ferré ha concluido explicando que “desde el Ayuntamiento hemos empezado a trabajar junto con otros municipios de la comarca, el proyecto de comunidades energéticas por el municipio”.

A su vez, Esther Ruiz, representando a la Plataforma No a la MAT de la Bisbal del Penedès, ha relatado que “nosotros aparecimos después de que apareciera el proyecto en el BOE y viéramos como afectaba al municipio este proyecto. Entonces nos unimos unos cuantos vecinos para poder buscar información y saber cuál sería el impacto ambiental, patrimonial, visual y de salud que podría comportar esta instalación en el municipio”. Ruiz ha añadido que el proyecto “tiene una huella grave a nivel de municipio y de territorio y a partir de aquí nosotros hemos empezado a movilizarnos. Apenas teníamos información pero ya empezamos a informar la gente sobre el hecho que había la posibilidad de hacer alegaciones y que estas alegaciones pudieran llegar al Ayuntamiento y el Ayuntamiento las pudiese enviar al gobierno”.

En cuanto a la plataforma, Ruiz ha explicado que “a partir de ahora nuestra intención es ayudar a la gente todo el que podamos, informar a los vecinos, si la gente quiere colaborar nosotros estamos a su alcance con todo el que necesiten y sobre todo intentar hacer actos de protesta y unirnos con el resto de municipios afectados para poder trabajar y conseguir que esta línea, si puede ser, no se llegue a hacer”.

A su vez, Marc Robert, representante de SOS Penedès y el GEVEN, ha explicado que “es un proyecto del todo innecesario” y “no podemos aceptar que nos impongan infraestructuras como esta, nosotros decimos no por la serie de valores que tenemos, porque no queremos perder nuestro paisaje” y ha explicado el impacto que tendría este proyecto en el territorio. Robert defiende que “es un ‘sin sentido’ generar la energía a 200kms de donde se consume, cuando todo el mundo sabe que el transporte de la energía ya provoca unas pérdidas importantes de la cantidad de energía que se genera y cuanto más baja la tensión, todavía más” y ha defendido la idea de “hacer energía de proximidad: cuanto más descentralizada y próxima a los lugares de consumo, mucho mejor en todos los aspectos: para evitar los impactos que supone su transporte, su implantación y también para aprovecharla al máximo y de forma más justa y equitativa”. Robert piensa que este proyecto “se acumula a la avalancha de proyectos que ya existen en el territorio” y ha hecho un resumen de como afectaría este proyecto al territorio en cuanto al paisaje -como por ejemplo las viñas, la enoturismo o la gran cantidad de barracas de piedra seca que tenemos en el territorio-, la biodiversidad -como por ejemplo el águila perdicera-, el entorno, la agricultura o los elementos arquitectónicos. Por último, ha querido mencionar el hecho de que las líneas pasen muy cerca por zonas habitadas y de cómo esto puede afectar la salud. En el caso de la Bisbal del Penedès, Robert ha explicado que “pasa muy cerca del instituto, donde van a estudiar cada día centenares de estudiantes de la Bisbal y la comarca, ya hay otro tendido eléctrico de muy alta tensión muy cerca, este se añadiría y multiplicaría por dos la potencia que hay al lado de donde cada día pasan los niños y los jóvenes de la comarca, y a lo largo de su recorrido, el proyecto pasa muy cerca de lugares que están habitados, como por ejemplo el Ortigós, la Torregassa, Cornudella, Lletger… La OMS ya ha reconocido los efectos que tienen las ondas electromagnéticas que generan estas torres de muy alta tensión provocando cánceres, alteraciones fisiológicas y psicológicas incluso sobre las personas, a pesar de que hay debate científico para determinar el alcance de estas posibles lesiones, pero en salud y en términos medioambientales lo que tiene que primar siempre es la precaución”.

Hasta este miércoles el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha recogido un total de 400 alegaciones. La alcaldesa de La Bisbal ha explicado que las personas que quieran alegar pueden seguirlo haciendo, dirigiéndose en el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès, hasta el 28 de septiembre de 2021.