El proper dilluns 20 de setembre a les 19h tindrà lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El proper dilluns 20 de setembre, a les 19h, tindrà lloc el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre.

El Ple se celebrarà de forma presencial i a porta tancada, per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis per la COVID-19. Posteriorment es podrà veure l’enregistrament a Youtube.

Aquests són els punts de l’ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l’acta del ple ordinari del 12 de juny

2.- Aprovació de l’acta del ple extraordinari del 30 d’agost

3.- Aprovació del compte general de l’exercici 2020

4.- Adhesió a l’acord marc per a l’elaboració i presentació conjunta de projectes i actuacions en el context de l’ajuda financera del mecanisme de recuperació i resiliència de la Unió Europa promogut per l’Ajuntament de Calafell per la creació de comunitats energètiques

PART DE CONTROL

5.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

6.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

7.- Donar compte del període mitjà de pagament del 2n trimestre 2021

8.- Donar compte de l’execució del pressupost 2n trimestre 2021

9.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2022

10.-Moció per la “Creació d’un cos de vigilància municipal”, presentada pel grup municipal del PSC

11.-“Moció sol·licitant la modificació dels següents articles del ROM”, presentada pel grup municipal d’ERC

12.-“Moció pel principi d’integritat i confidencialitat (art.5.1.f) RGPD”, presentada pel grup municipal d’ERC

13.-“Moció per la prevenció del suïcidi”, presentada pel grup municipal d’ERC

14.-“Moció pel reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal”, presentada pel grup municipal d’ERC

15.-“Moció del grup municipal socialista al Ple de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès per la creació del museu de la Joventut Bisbalenca al Centre Municipal de Cultura permanent”, presentada pel grup municipal del PSC

Torn de precs i preguntes

Segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:
Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol•licitar a l’Alcaldia:
  o per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
  o Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta.
 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia.
 • Cada ciutadà/ana pot formular un prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol•licitades perquè les pugui respondre.
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta.
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple.

CASTELLANO | El próximo lunes 20 de septiembre, a las 19h, tendrá lugar el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès correspondiente a este trimestre.

El Pleno se celebrará de forma presencial y a puerta cerrada, para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios por la COVID-19. Posteriormente se podrá ver la grabación en Youtube.

Estos son los puntos del orden del día:

PARTE RESOLUTIVA

1.-Aprobación del acta del pleno ordinario del 12 de junio

2.-Aprobación del acta del pleno extraordinario del 30 de agosto

3.-Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2020

4.-Adhesión al acuerdo marco para la elaboración y presentación conjunta de proyectos y actuaciones en el contexto de la ayuda financiera del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea promovido por el Ayuntamiento de Calafell por la creación de comunidades energéticas

PARTE DE CONTROL

5.-Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía

6.-Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local

7.-Dar cuenta del periodo medio de pago del 2º trimestre 2021

8.-Dar cuenta de la ejecución del presupuesto del 2º trimestre 2021

9.-Dar cuenta de las líneas fundamentales del presupuesto del ejercicio 2022

10.-Moción por la “Creación de un cuerpo de vigilancia municipal”, presentada por el grupo municipal del PSC.

11.-“Moción solicitando la modificación de los siguientes artículos del ROM” presentada por el grupo municipal de ERC

12.-“Moción por el principio de integridad y confidencialidad (art.5.1.f) RGPD”, presentada pel grup municipal d’ERC

13.-“Moción para la prevención del suicidio”, presentada por el grupo municipal de ERC

14.-“Moción por el reconocimiento público del duelo perinatal, gestacional y neonatal” presentada por el grupo municipal de ERC

15.-“Moción del grupo municipal socialista al Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès para la creación del museo de la Joventut Bisbalenca en el Centro Municipal de Cultura permanente”, presentada por el grupo municipal del PSC.

Turno de ruegos y preguntas

Según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación os detallamos el funcionamiento de este supuesto:
Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

 • El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:
  o Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario
  o Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.
 • El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día.
 • Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.
 • Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.
 • Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder.
 • Alcaldía leerá la pregunta en voz alta.
 • Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno.